މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދެ ގޮނޑިއާއި މަތިވެރީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަބުދުއްރަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފި

މެޕްސް އިން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

އެމްޑިޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ހޮވުނު ކެންޑިޑޭޓަށް ޓިކެޓް ނުދިން މައްސަލާގައި ޕާޓީ ލަދުވެތިވާން ޖެހޭނެ: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ރައީސް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުސްތަފާ އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެއް މޫ ބުރިކޮށްލާނެ މަގު ފެނިއްޖެ: އިބްރާ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ: އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އިސްމާލް އަބްދުލް ހަމީދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގެންފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ: ތަދައްހުލުވީ ފަރާތްތަކާއެކު މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން ނިންމާލައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ: ތަދައްހުލުވާން އެދޭ އެންމެނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އަޑުއެހުން މިއަދު މެދުރު ފަހަށް