ދާއިރާގެ ޓީޗަރުންގެ ޑިޕްލޮމާ ފީގެ 50 ޕަސެންޓް ދިނުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިންމަވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން

އަދްލީ: ބޭނުން ނުވި ދާއިރާގެ އެންމެ އުހުގައި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިން އެލަވަންސް ދޭން ނިންމައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިން އެލަވަންސް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިން އެލަވަންސް ދެނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރަތައް އަލުން މުރާޖާ ކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތިން ބޭފުޅަކަށް ޕްރިޔަންކާގެ ހާއްސަ އެވޯޑު

ޗިރަތިވަތް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ މީހާ

2015 ވަނަ އަހަރު ފިލްމީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި – ސްޓެޕް އައްޔަ ކައިވެނި ކޮށްފި