ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ބޮޑެތި ސުރުހީތައް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ބޮޑެތި ސުރުހީތައް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ބޮޑެތި ސުރުހީތައް

"ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުން"

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި: ނައިބު ރައީސް

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ރިއާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިމެނިއްޖެ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ހަމްޒާ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކޯޑިނޭޓަރަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީފި