ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: ޝަހީމް

ފަސް ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ދެއްކެވުމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވަނީ އަޅުގަނޑާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އޯވަޓައިމްގެ ގޮތުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން ވަނީ ހައްދުން ނެއްޓިފައި: މިނިސްޓަރު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއިން އަމަލް ނުކުރުމުން އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި: ސަލީމް

ކޯޓު އަމުރަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ނަތީޖާ ފަސް ކުރުމަށް ފަހު އާއްމު އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

އާންމު އިންތިހާބު 2009: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ބަހުސަށް ފަހު ހިޔަލީ އަށް ހަމަލަދީފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަޅުތާލު: އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހު ގާނޫނު އިސްލާހުނުވެއްޖެ ނަމަ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަޅުތާލު ފަސްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: ގާސިމް