އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް 60 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން ފަށައިފި: ސަލަފް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޗެންޕިއަނުންނަކީ މުވައްޒަފުން: ޑރ. މައުސޫމް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ކައުންސިލްތަކަށް ހާއްސަ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަރީފް އެކްސިޑެންޓްވެ އަނިޔާވެއްޖެ!

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ބޯޅަ ހަދިޔާކޮށްފި

އައިޓީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގޭގައި ތިބެގެން ހޯދާލަން މިވަރެއް ނެތް

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ ތަސްދީގުކުރާނެ: ނަހުލާ

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި