ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަންނަން އުޅުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: މެމްބަރު ވަހީދު

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ގޮވާލައިފި

އޭސީސީގެ މެމްބަރު އަޝްރަފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވަޒީރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ނޫން ގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތެއް ނުހިންގޭނެ: މެމްބަރު އުޝާމް

އޭއީއެޗްގެ ސީއީއޯ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނުކޮށް ކުރަނީ އެހެންކަމެއް: މެމްބަރު ނިހާދު

ޕަރފޯމެންސް ބޭސްޑް އޮޑިޓްގެ ނިޒާމެއް ތަރައްގީ ކުރަންޖެހޭ: މެމްބަރު ހުސެއިން

ޑރ. މުއިއްޒުގެ ދިފާއުގައި މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް

މެމްބަރު އަސްލަމްގެ ގޭގައި ރޯކޮށްލަން އުޅުނީ ނާޒިލް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

މެމްބަރު ނާޒިލް، މެމްބަރު އަސްލަމަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ މާލީ ދަތިތައް: މެމްބަރު ސަނީފް