އިނގުރައިދޫ މެމްބަރު ހަސަންޓޭ ވެސް އެމްޑީޕީން ވަކިވެ ޕީއެންސީއަށް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަންޓޭ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ކުރެންދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

މެމްބަރު ޝަރީފެވެ. ތިޔަ ހެއްދެވީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

މެމްބަރު ސިޔާމްގެ ބައްޕާފުޅު ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ %60 ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ ހުއްޓާލާފައި! ވަޒީރުންގެ ރުހުން ނުދިނުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އެކަން އޮއްބާލަން – މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ރިޕޯޓު: ކޮންމެ ރެއަކު ވަގުތަށް ފަތިސް ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާ މުއިއްޒު, ބިރަކާ ނުލާ ހަރާމް ފައިސާއިން ރިޝްވަތު ދީގެން މެމްބަރު ގަތުމުގައި އަވަދި ނެތި!

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސް މުއިއްޒު އިލްތިމާސް ކުރެވުމާ ގުޅިގެން: ޝަހީބު ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ވެފައިވޭ: ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާދު ވެސް ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ވެފައިވޭ: ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާދު ވެސް ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ސަލާމަތުން ތިއްބާ މި ސަރުކާރާ ނުކުޅެވޭނެ: ސަލީމް އުރީދޫގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ލޯންޗުކޮށ

ރައީސްގެ އައްޑޫ ބްރިޖް، މުޅި އައްޑޫ ބަދަލުކޮށްލާނީ ރައީސް ސޯލިހް އައްޑޫގެ މަޝްރޫއުތައް ފެނި ރައީސް ޔާމީން ކޮސްވެއްޖެ: ނިހާދު މާލޭ މީހުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުން މެމްބަރު ނިހާދު ދިފާޢު ކުރައްވައިފި ޕާޓީގެ ހުރިހައި މެމްބަރުންނަށް ވަގަ