މެމްބަރު ލަތީފާއި ސައުދުވެސް ޖޭޕީގައި!؟

މެމްބަރު ގަފޫރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުން ރޭނިސް ސަލީމް ވަކި ކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުން ސަލީމް ވަކި ކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީ މެމްބަރު ކަމުން ރޭނީސް ސަލީމް ވަކިކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީ މެމްބަރު ކަމުން ރޭނީސް ސަލީމް ވަކިކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާމިރާ އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢުމަރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި