ޓެކްސް އެޕީލް ޓުރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހަދީޖާ ނައީމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އޯއައިސީގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އޯއަސީގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޯއައިސީގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އޯ.އައި،ސީ،ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އޯ.އައި،ސީ،ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ކަންކަން މިނިސްޓަރު މަލީހަށް ކޮށެއް ނުދެވުނު: މެމްބަރު އާޒިމް

ދޮންބަނބުކޭލެއްގައި އަތްލާކަށް އެމްޑީޕީއަކަށް ނުކުރޭ: މެމްބަރު ޝިޔާމް

އިންޓަރނެޓް އަގު ދަށްކުރަން ވައުދުވީ މިނިސްޓަރ މަލީހު އެއް ނޫން: މެމްބަރު އުޝާމް