ފައިސާ ޗާޕުކުރަނީ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސަން: މެމްބަރު ޝިޔާމު

ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ މިހާރުން މިހާރަށް ހައްލުކޮށްދީ: މެމްބަރު ނާޒިމް

ޕީޕީއެމަށް ވެރިކަން ލިބުނަސް އިންޑިއާއާއެކު އެއްބަސްވުންތައް ހަދާނެ: މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ

ކޮލަމާފުށީގެ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ރިވައިސް ކުރުމަށް މެމްބަރު އެދިއްޖެ

ގައުމުތަކާ ޖެހިގަންނަން ހިންގާ ކެމްޕޭނުތަކަކީ ދިވެހިން ބަދުނާމުކުރަން ކުރާ ކަމެއް: މެމްބަރު ވަހީދު

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން ދަރަނި ނެގިކަމުގައި ވިޔަސް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް: މެމްބަރު ޝިފާއު

ވައްކަން ނުކޮށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ޕީޕީއެމަކަށް ކަމަކު ނުދޭ: މެމްބަރު ރާއީ

ބަޖެޓް 25 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރުމަށް ގޮވާލަން: މެމްބަރު ސަލީމް

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: މެމްބަރު ޝަރީފް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ފާޑުކިޔުންތައް މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް!