މެމްބަރު ފަލާހުގެ ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކާއި އެކު އެއް ކޮޓަރިއަކުން

މެމްބަރު ފަލާހުގެ ދަރިފުޅުގެ މައްސަލަގައި އިންސާފު ގާއިމް ކުރާނެ ގޮތް ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފި

މެމްބަރު ޔައުގޫބުގެ ނަން އިއްވައި މަޖިލީހުން ނެރެފި

މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަނިކޮށް މެމްބަރު ފަލާހުގެ ދަރި ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްދީ: މެމްބަރު ނިޔާޒް

ފޯމެއް ފުރައިގެން ޕާޓީތެރެއަށް ލޮޅުމެއް ނާންނާނެ: މެމްބަރު އީސަ

ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހިނގަމުން ދާއިރު ފުލުހުން އުޅެނީ އިދިކޮޅު ހިސާރުކުރުމަށް: މެމްބަރު ހުސެއިން

މެމްބަރު ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ދާއިރާއަށް އަސާސީ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ގާއިމްކުރެވިއްޖެ: މެމްބަރު އީސަ

މެމްބަރުންނާ މެދު ތަފާތުކުރުން ހައްދުން ނައްޓައިފި: މެމްބަރު ޝަރީފް