ޑިމޮކްރަޓްސް ދޫކޮށް މެމްބަރު ޝިޔާން އަލުން އެމްޑީޕީއަށް

މެމްބަރު ޝިޔާން ޑިމޮކްރެޓްސް ދޫކޮށް އެމްޑީޕީއަށް

ތޮއްޑޫ މެމްބަރު ޝިޔާން ވެސް އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް

ތޮއްޑޫ މެމްބަރު ޝިޔާން ވެސް އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް

ތޮއްޑޫ މެމްބަރު ޝިޔާން ވެސް ޑިމޮކްރެޓްސް ދޫކޮށް އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް

މެމްބަރު ޝިޔާން އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް

ރައީސް ޞާލިޙް ވައުދެއްވުމުން ޝައްކުކުރާނެ ރައްޔިތަކު ނުހުންނާނެ: މެމްބަރު އިއްސެ

މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖުގެ ތާޢީދު ޑރ މުޢިއްޒަށް!