ރޭޕް އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ބޮޑު އަދަބެއްލިބޭ ކުށަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މެމްބަރު އަޙްމަދު އަބުދު ﷲ

މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ތައުލީމީ ވަކި ފެންވަރެއް ހިމަނަން ތާއީދު: އަސްލަމް

ޑޮކްޓަރ ވަހީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަނީ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް: މެމްބަރު އުޝާމް

ޑޮކްޓަރ ވަހީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަނީ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް: މެމްބަރު އުޝާމް

މިނިސްޓަރަށް ފުލުހުންގެ އިތުބާރެއް ނެތް: މެމްބަރު ރާއީ

ޖާބިރު މާސްކު އަޅުއްވާގޮތާއިމެދު މެމްބަރު ޝަރީފްގެ ނުރުހުން

މެމްބަރު ޢަލީ ކިޔުއްވައިދެއްވި 30 ނަމްބަރު ކަންވާރު ރޯލުގެ ވާހަކައިން ދޭހަވަނީ ކޮންކަމެއް؟

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވުމުން ލިބުނީ ރަނގަޅުތޯ، ގެއްލުންތޯ ސުވާލުއުފެދޭ: މެމްބަރު ޔާސިރު

އަލުން އިޤްތިޞާދު ހުޅުވާލާއިރު ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: މެމްބަރު ޢަލީ ރިޒާ

އަލުން އިޤްތިޞާދު ހުޅުވާލާއިރު ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: މެމްބަރު ޢަލީ ރިޒާ