ޖޭޕީ ކައުންސިލް މެމްބަރު މާޅޮހު މަޖްދީ ނިޔާވެއްޖެ

މެމްބަރު ޝަހުދީ އަނެއްކާވެސް ވާދަ ކުރައްވާނީ ހަނިމާދޫއަށް

މެމްބަރު ނާޒިމް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީއަށް

ބިޑުނުކޮށް ރަށްތައް ދޫނުކުރެވޭ އިސްލާޙު ބޭރުކޮށްލީ އެއަށްވުރެ ފުރިހަމަ އިސްލާޙެއް ސަރުކާރުން ހުށައެޅުމަށް - މެމްބަރު އަމީތު

ބްރިޖްގައި ދަބަރު ޖަހައިގެން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ޓެގްކޮށް، މެމްބަރު މުބީން ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް ފާޑުކިޔަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް މެމްބަރު ނަޝީދު ބޭނުންފުޅު ނުވީ

މެމްބަރު ލަތީފާ ސައުދު ޖޭޕީއަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފި

މެމްބަރު ސައުދު އާއި ލަތީފް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ޣަފޫރު މިފަހަރު ކުރިމަތިލައްވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް

މެމްބަރު ލަތީފާއި ސައުދު ވެސް ޖޭޕީގެ ބައްދަލުވުމުގައި