ލުތުފީއަށް މާފުދޭންޖެހޭކަމަށް މަރަދޫ މެމްބަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފަރުވާއަށްފަހު މެމްބަރު ހަސަންޓޭ އެނބުރި މަޖިލީހަށް

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރު ނަބާހު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑް ހިނގަނީ ރުހުންނެތި ގާނޫނާއި ހިލާފަށް: މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ފަސް އަހަރު ނުވަނީ ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ލަތީފާ ގާސިމްގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިއްޖެ

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ޖެހޭ: މެމްބަރު ހުސައިން

ސޮފްވާން ބްރޮޑްކޮމުންގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން - މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް

އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި