ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝުޖާއު ދޭންޖެހޭ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝުޖާއު ދޭންޖެހޭ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހަތަރު ނަމެއް ހުށަހަޅައިފި

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާރީ ރަޝީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފި

ދީނީ ގަބޫލުކުރުން ތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ އިތުރުވޭ: މެމްބަރު އީވާ

މެމްބަރު އާޒިމް އެމްޑީޕީއަށް!

މެމްބަރު ނަޝީދު، ކުޅުދުއްފުށީގެ 2 ސްކޫލަކަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ޖޭއެސްސީން ގާސިމްގެ ގޮނޑި ވަނީ ހުސްވެފައި: މެމްބަރު ނަޝީދު

ޖޭއެސްސީން ގާސިމްގެ ގޮނޑި ވަނީ ހުސްވެފައި: މެމްބަރު ނަޝީދު