ދިއްދޫ ދެ ކުއްޖަކަށް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަހިކޮށްދެއްވައިފި

ތިން ވަނަ ދައުރުގައި ވެސް ހާޒިރީގެ ފުލަށް މީދޫ މެމްބަރު ސިޔާމް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުށަހެޅި ބިލަކީ ގާނޫނު އަސާސީއަށް އަރުވާ ސުނާމީއެއް: ސުއޫދު

ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވުމުން މެމްބަރު މަރުޒޫގު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވުމުން މެމްބަރު މަރުޒޫގު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ކަމަށް މެމްބަރު އަލީ އާރިފް

ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ކަމަށް މެމްބަރު އަލީ އާރިފް

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒު ޖޭޕީ އަަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މަޑަވެލިދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒް ޖުމްހޫރީޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި