މެމްބަރު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރަން އޮތް ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރަން އޮތް ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

މިއަދު ބާއްވަން އޮތް މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީޢަތް މާދަމާއަށް ތާވަލް ކޮށްފި

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ، ހުކުމް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

މެމްބަރު ނާޒިމަށް މާދަމާ ހުކުމް އިއްވަނީ

ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިފި

ކަނޑުމަތީގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުކޮށް، ފޯނު އަތުލައިފި