ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެއަކު ޖާގައެއް ނެތް: މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނެތް: މައުމޫން

އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ރައީސް މައުމޫން ވާހަކަދައްކަވައިފި

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމެއް ނޯވޭ: މައުމޫން

ހިތާނު ކުރުމުގެ ނަމުގައި އަންހެން ކުދިންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ލާއިސްލާމީ އަމަލެއް: މައުމޫން

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެން ކުދިން ހިތާނު ކުރުމެއް ނޯވޭ: މައުމޫން

ނަސްރީނާގެ ހާލު ރަނގަޅު: ރައީސް މައުމޫން

ނަސްރީނާގެ ހާލު ރަނގަޅު: މައުމޫން

މިއަދު ހިފާ އިރުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ނުފެންނާނެ: ރައީސް މައުމޫން

އެކަކު އަނެކަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ނުދީ އެންމެން އެއްގަލަކަށް އަރަން ވެއްޖެ: މައުމޫން