ލަންކާގައި މަރުވާ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ތާއީދު ނުކުރަން: މައުމޫން

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖެ ގެންނަން މައުމޫން ތާއީދެއް ނުކުރެއްވި

ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން ރާއްޖެ ގެންނަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: ރައީސް މައުމޫން

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން ރާއްޖެ ގެންނަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން ރާއްޖެ ގެންނަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކޮވިޑު-19 އިން މަރުވާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ކޮވިޑުގައި މަރުވާ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލުމާ ރައީސް މައުމޫން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ލަންކާއިން ގެނެސް ވަޅުލަން ތާއިދެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސާކު ނުހިންގޭތީ ރައީސް މައުމޫން މާޔޫސްވެވަޑައިގެންފި

ދެފަރާތަކުން މަޝްވަރާ ކޮށްލައިގެން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ނުުކުރެވޭނެ :މައުމޫން