ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމް މައުމޫން ހއ. ހދ. އަށް ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2008: އިދިކޮޅު މީހުންގެ ތެރޭގައި އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ނެތް: މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2008: އާ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލާފައި ވަނީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ޕޮއިންޓްތަކުގެ މައްޗަށް: މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅެއްގެ ހަތް ރަށަކަށް ޒައީމް މައުމޫން ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

އާ ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގުކުރުން: މިއަދަކީ ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ އަށް ތަމްސީލުވާ ވެރިކަމެއްގެ ސިއްކަ ޖެހޭ ދުވަސް: ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން އާ ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ޑީއާރްޕީގެ ގައުމީ ޖަލްސާ: ޕާޓީގެ ނާއިބު ޒައީމު ކަމަށް ހަމްދޫން ހަމީދު، އަންހެން ގޮފީގެ ނާއިބު ރައީސާ ކަމަށް ދުންޔާ މައުމޫން

ޑީއާރުޕީގެ ޖަލްސާ: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ވެސް ޑީއާރުޕީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: މައުމޫން

ޑީއާރުޕީގެ އާންމު ޖަލްސާ: މިއުޒިކް ކުޅުމާއި ލަވަ އަޑުއެހުން ހަރާމެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން ސްރީލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި