ޝަރީއަތަށް ރައީސް މައުމޫނު ހާޒިރުކޮށްދެއްވަން އަދާލަތުން އެދިފައި ވަނިކޮށް އަޑުއެހުން ނިންމަވާލައްވައިފި

މައުމޫނު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ އެމަނިކުފާނާ ހަވާލުކުރުމަށް ރައީސް ނާސިރު އަންގަވައިފައިވ

ހޯރަފުށީގައި ވަޅިން ދިން ހަމަލައަކުން ރައީސް މައުމޫނު ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފި

މަގުޗާޓަކީ ލިޔެފައިވާ ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ނޫން! މީހުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ކޮށްފައިވާ ވައުދުތަކެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫނު

ރައީސް މައުމޫނު ކްލިންޓަނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ރިސޯޓު ރައީސް މައުމޫނު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި