ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ، ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުން: ރައީސް މައުމޫނު

ސްކައުޓްގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަނުން ޖައިޝަމަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދިނުމުން ރައީސް މައުމޫނު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް މައުމޫނު ހިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކައެއް: ތަސްމީން

ސީޖީއައިގެ އަހަރީ ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފި

މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ދުންޔާ އާއި ޣައްސާން ހިމެނިފައިވަނީ، ސިޔާސީގޮތަކުންނެއް ނޫން: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން

މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އުފެއްދި، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން އެއްކިބާވެގެންވާ، ޖަމާއަތެއް: ރައީސް މައުމޫން

ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު

ސަރުކާރުގެ "އިހުސާންތެރިކަމު"ގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުގެ އަގު އިތުރަށް އުފުލި ތާއީދު އިތުރުވެއްޖެ: މައުމޫނު

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިއަހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އިންތިހާބުގައި ޑީއާރްޕީއަށާއި ޕީއޭ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކާމިޔާބެއް: ޒައީމް މައުމޫނު