އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ރައީސް ޞާލިހަށް މަޝްވަރާނުކުރެއްވޭ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް އަވަސްނުކޮށްފިނަމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހޭނެ: އުމަރު

އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު....

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: އިސްލާމީ ލެންސަކުން އެމެރިކާގެ ކަޅާއިދޮނުގެ އަލިފާން!

ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިދާޅުވިޔަސް ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމްގެ ދޮރު އަޅުގަނޑަށް ހުޅުވާލަފާނެ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގައި އޭ ގްރޭޑްގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް، އަޅުގަނޑަށް އެ ފުރުސަތު ލިބުން ގާތް: އުމަރު

ޕީޕީއެމްއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެވޭނެ މީހަކީ އަޅުގަނޑު - އުމަރު

ދިވެހިންނަކީ ގުނބޯ ހެދޭނެ ބައެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދޭނަން: އުމަރު

ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ، ދެ ރައީސުން ތަޅައި ގަންނާނެ: އުމަރު

މި ދައުލަތުގެ ކަރާމަތާ ޢިއްޒަތް ވެއްޔާ މޮޑެވިއްޖެ: އުމަރު