ފުލުހުންނަށްވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ: އުމަރު

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ފޭބުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: އުމަރު

ހިތާމައަކީ ފެބްރުއަރީ އަށެއްގައި ހުޅުޖެހި މީހުންނަށް އަދަބުދީފައިނުވުން: އުމަރު

ގާނޫނަކުން ބޮލަށް ބަޑި ޖަހަން ފެށިޔަސް "އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވުން ދެނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ގިސާސް ހިފަން ކެރޭނެ ސަރުކާރެއް އުފައްދާނަން: އުމަރު

އުމަރު ޒާހިރުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ ވެރިކަން ކުރަން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

މަރްހޫމް އުމަރު ޒާހިރަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ވަރަށް ވަފާތެރި ހިދުމަތްތެރިއެއް: ރައީސް

ގައުމީ ހިދުމަތަކީ، އުމަރު ޒާހިރުގެ ލޭފޮދު އަދި ވިންދު: ރައީސް