ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުން ގޯސްކުރީ އެމްޑީޕީން: އުމަރު

ގޮތް ނޭނގޭ މަރު ގިނަވެ، ސަރުކާރުން މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

މަޖިލީހުން ދަނީ ސަރުކާރުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބައެއް ބާރުތައް މަޖިލީހަށް ބަދަލުކުރަމުން: އުމަރު

މަޖިލީހުން ދަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރަށް ވަންނަމުން: އުމަރު

ވަޒީރުކަމުގައި އާއިލާ މީހަކު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ބިޑެއް ނުކުރޭ: އުމަރު

ސަލަފް އާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އުޅެނީ އެމްޑީއެން އާ ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން: އުމަރު ނަސީރު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިޕޯޓު އެއްކޮށް ވިދާޅުނުވެ ޑރ.ޝަހީމު ބަދުނާމުކުރެއްވުމުން ހިތާމަކުރަން: އުމަރު

އުމަރު ރައީސް ނަޝީދަށް: ޑރ. ޝަމީމް ބަދުނާމްކުރަން އުޅޭތީ ހިތާމަކުރުން

ޑރ.ޝަހީމު ބަދުނާމުކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަ ދެއްކެވީ އަފްރާޝީމް ރިޕޯޓު ރަނގަޅަށް ވިދާޅުނުވެ: އުމަރު ނަސީރު

ރިޕޯޓްގައި ޑރ. ޝަހީމަށް މަރުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެއް ނެތް: އުމަރު