ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023: އުމަރު ވޯޓު ލައިފި!

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލޭނީ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެންގޮސް މަތިންދާބޯޓަށް އަރުވައިގެން: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ޖެހޭނީ އަތުގައި ހިފައިގެން ބޯޓަށް އަރުވަން: އުމަރު

ގަދަކަމުންވިޔަސް އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނަން: އުމަރު

ރާައްޖެއިން އިންޑިޔާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ނުފައިބާނެ, ޖެހޭނީ އެ މީހުންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބޯޓަށް އަރުވަން: އުމަރު

މި ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިއްޖެ: އުމަރު

ސްކޫލް ނިންމާފައި ނުކުންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ސިފައިން ގޭގައި ދޮޅު އަހަރު ހިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭނެ: އުމަރު

މިސަރުކާރު އައިފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކޮންޓްރޯލް މުޅިން އެއްކޮށް ގެއްލިއްޖެ: އުމަރު ނަސީރު

އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ނުކުރާނަން – އުމަރު