އަޅުގަނޑުމެން ބަލިވީ ބައިމަދުވެގެނެއް ނޫން، ބައިބައިވެގެން: އުމަރު

އެމްޑީޕީއަށް ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ދިނުމުގެ ހިތި ފެންނާނެ: އުމަރު

އެމްޑީޕީ އަށް ސްޕަ މެޖޯރިޓީ ދިނުމުގެ ހިތި ފެންނާނެ - އުމަރު

ސިއްދީގުއަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮންމެހެން ހުންނަން ޖެހޭ ބޭފުޅެއް - އުމަރު

ސާޅީސް ފަސް އަހަރު ކުރިން ދިވެހި ސިފައިން ވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާފައި: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އާދަމް ޝަރީފްގެ ބޮޑު ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ

އިންތިހާބުގައި އެޖެންޑާ 19 ބަލި ކުރަން ޖެހޭ - އުމަރު

އަމާންކަން ގާއިމް ކުރުމަށް ޤިޞާސް ހިފަންޖެހޭ، ޑްރަގް ޑީލަރުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: އުމަރު

އަޅުގަނޑަކީ އަބަދުވެސް އެއް ސިޔާސަތެއްގައި ހިފަހައްޓާ މީހެއް: އުމަރު

ރިލްވާން މައްސަލާގައި އުމަރު: "އަޅުގަނޑުމެން ނުފުރޮޅާ ގަލެއް ނޯންނާނެ މި ސަރުކާރު ފުރޮޅާކަށް"