ތިލަފަތަކަށް ނުވަތަ ދޮލަނގަކަށް ވޯޓް ލިޔަސް ޖެހޭނީ އެއްތާކު، ބަދަލެއް ނާންނާނެ: އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައިފި

ރާއްޖެ ބަަނގުރޫޓް ކޮށްލިޔަސް އިންޑިއާ ސިފައިން ބަލާނެ: އުމަރު

ފަންސާސް ބަދަލެއް، އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ކުރެއްވުމުގެ ވައުދާއެކު އުމަރު ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައިިފި

ވެރިކަމުން ފައިބާނީ ސުވަރުގެ ދެވޭ ވަރަށް ވެރިކަން ކޮށްފައި: އުމަރު

އުފައްދާނީ، މި ސަރުކާރަށް ވުރެ 30 އިންސައްތަ ލުއި ސަރުކާރެއް: އުމަރު

ވެރިކަން ނިންމާނީ ސުވަރުގެ ދެވޭވަރަށް ވެރިކަން ކުރުމަށްފަހު: އުމަރު

އަޅުގަނޑު ފައިބާނީ ސުވަރުގެ ދެވޭވަރަށް ވެރިކަން ކޮށްފަ: އުމަރު

ކެމްޕޭން ފޮތިގަނޑަކަށް ދުވާލަކަށް 10ރ. ގެ ފީއެއް ދައްކަން އެޗްޑީސީން އަންގައިފި: ޓީމް އުމަރު

ކެމްޕޭން ފޮތިގަނޑަކަށް ދުވާލަކަށް 10ރ. ގެ ފީއެއް ދައްކަން އެޗްޑީސީން އަންގައިފި: ޓީމް އުމަރު