އުމަރު ޑީއާރުޕީން ވަކިކުރަން އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔާމީނާއި ގާސިމަށް ދިން ކަހަލަ "ހިމާޔަތެއް" މައުމޫނަށް ދީފި ނަމަ އެއީ މި ސަރުކާރު ވެއްޓޭނެ ދުވަސް: އުމަރު

މައުމޫނަށް ބިރު ދެއްކިޔަސް އެ މަނިކުފާނު އެންމެ އިންޗިއެއް ވެސް ފަހަތަކަށް ޖެހިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ: އިލްހާމާއި އުމަރު

ތަސްމީނާއި ޝާހިދަށް ޖީއެމްއާރުން ޓިކެޓްދިން ކަމަށް ހެކި ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ލިޔުންތަކެއް އުމަރު އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ތަސްމީނާއި ޝާހިދުގެ ޓިކެޓަކީ ޖީއެމްއާރުން ނެގި އެއްޗެއްކަން ސާބިތު ކޮށްދޭން އިތުރު ލިޔުންތަކެއް އުމަރު ހުށަހަޅައިފި

ޑީއާރްޕީން އުމަރު ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށް އެދި ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

އުމަރު ޑީއާރުޕީން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި

މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަނާޅައިފި ނަމަ އުމަރު ވަކިކުރާނަން: ޑީއާރްޕީގެ އެސްޖީ

މައުމޫން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން: އުމަރު

އަންނަ ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ޑީއާރުޕީން ކުރިމަތިލައްވާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މައުމޫނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ