އާ ސިޔާސީ ހަރަކާތަކާއެކު އުމަރު ނަސީރު އަނެއްކާވެސް އެނބުރި ސިޔާސީ މައިދާނަށް!

އުތުރުތިލަފަޅުގައި ބަނދަރެއް އަޅަނީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ލަޝްކަރުގެ އުޅަނދުތައް ބަނދަރުކުރުމަށް: އުމަރު

ގޭންގްތައް ރޫޅާ ނުލައި މާރާމާރިތައް މަދުނުކުރެވޭނެ: އުމަރު

ބިރު ގަނެ ޖެހިލުން ވާނެ ކަމެއް ނެތް، ވެކްސިން ޖައްސަވާ: މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު

ޒުވާނުން ޑްރަގުން މިންޖުކޮށްދޭނަން: އުމަރު

ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގައި އަވަހަށް ގާއިމުވުމަކީ އުންމީދެއް: ޑރ. އުމަރު

އެމްޑީޕީ އަކީ ވެރިކަން ކުރަން ދަންނަ ބައެއް ނޫން: އުމަރު

149 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމުން ދައްކައިދެނީ ގާނޫނުތަކުގެ ބާރު ކެނޑިފައިވާ މިންވަރު: އުމަރު

ޑްރަގް ވިއްކާ މީހުންގެ މޫތަށް ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ފުންކޮށް އެބައޮތް: އުމަރު

ޑްރަގް ޑީލަރުންގެ މޫތައް ދައުލަތުގެ ތެރެއަށް ފައިބާފައިވާ ފުންމިން ފެނިއްޖެ: އުމަރު