ޑރ. ޖަމީލާއި ސަންދާނު އަހައްމައިދީ ދައްކަނީ ހަޤީޤީ ވާހަކަ : ތޭވީސް ޑިސެމްބަރު އިއްތިހާދު

ފެބްރުއަރީ 24 ގެ ބޮޑު މަހާސިންތާގައި ހަނދާން ނުނެތޭވަރުގެ މެސެޖެއް ސަރުކާރަށް ދޭނަން- 23ޑިސެމްބަރ އިއްތިހާދު

ޑިމާންޑްތަކަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދީފައިވަނީ ބީރު ކަންފަތެއް- މަދަނީ އިއްތިހާދު

ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ޑިމާންޑުތަކަށް އިޖާބަދީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ސަރުކާރުން ދައްކާފައި ނުވޭ : އިއްތިހާދު

އިސްލާމްދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި ވަރުގަދަ ތެދުވުމަކުން ތެދުވާނަން: މަދަނީ އިއްތިހާދު

އިޒްރޭލު ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ އަޑު އަހާފައެއް ނުވޭ: މަދަނީ އިއްތިހާދު

ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 25 ޑޮލަރު ނެގުމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު ތެދުވެއްޖެ

ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަށް ރުޖޫއަވުމަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު އޮތީ ތައްޔާރަށް: ބަޔާން

ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމުން ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވޭ ފަދަ މާހައުލެއް ނެތް: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީން ވަކިވެ ވަޑައިގެން ބައެއް ބޭފުޅުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދަވަނީ އެބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ބިރު އޮވެގެން: ނާއިބު ރައީސް