ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ވަޑައިގެންފި

އިޔާޒަށް ޝެއިހް އަބްދުﷲ: ހެޔޮ ބަހެއް ބުނަން ނުކެރޭނަމަ ހަނު ހުރުން ބުއްދިވެރި

އަބްދުالله އަހްމަދު: ތަޢުލީމީ ޖީލެއްގެ ބައްޕަ!

ޝެއިޚް އުސްމާން އަބްދުالله ގެ ހަނދާނުގައި މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް ބާއްވައިފި!

ޝެއިޚް އުސްމާން އަބްދުالله ގެ ކަށު ނަމާދު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު!

ޝައިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝެއިޚު އުސްމާން އަބްދުالله އަވަހާރަވެއްޖެ

ޝެއިޚް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޝެއިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ