ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނޫދޭންވީ ސަބަބެއް ނެތް: މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރީ އެމްއެންޑީއެފުން، އަޅުގަނޑުގެ ދައުރެއް ނެތް- ނަޝީދު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރީ އަޅުގަނޑު ބުނެގެނެއް ނޫން: ނަޝީދު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އަތެއް ނުވާނެ : ނަޝީދު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރީ އެމްއެންޑީއެފްއިން، އެކަމުގައި އަޅުގަނޑު ބައިވެރި ނުވަން - ނަޝީދު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދައުރެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އަބްދުﷲ ގާާޒީ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވަން: ރައީސް ނަޝީދު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރީގެ ނާއިބު އަބްދުﷲ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށައަޅުއްވައިފި

އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި އަލީ ހަމީދު ގެއަށް ބަދަލުކުރަނީ