ގާޟީ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ!

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޖޭއެސްސީން އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޕީ.ޕީ.އެމް ޕްރައިމަރީ: އަންހެނުންގެ ޓިކެޓު ކާމިޔާބުކުރީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ އަދި ރަޝީދާ އަބްދުﷲ!

ޕީ.ޕީ.އެމް ޕްރައިމަރީ އަތޮޅު ރައީސް: މީދޫ ފޮށިން ކުރި ހޯދީ އަބްދުﷲ ރަޝީދު!