އަބްދުﷲ ގާޒީ އަސްކަރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރީ ގައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި: ތޮލްހަތު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރިތާ ދެ ހަފުތާ ފަހުން، އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދަން އެޗްއާރުސީއެމް އިން އިއުލާންކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރުކޮށްނުދިން މައްސަލާގައި ސިފައިންގެ ޗީފް ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދޫކޮށްލަން އައިސީޖޭއިން ގޮވާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ: އައިސީޖޭ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކޮމިޝަނުން ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ނުކުރެވޭނެ: އަޒްރާ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކޮށްގެން، ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: އެޗްއާރްސީއެމް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ކޮންކަމެއް؟

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުމަކުން މައްސަލަ ހައްލެއް ނުވާނެ: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ވެސް ނުބޭއްވުނު