ކައުންސިލުން އެދިގެން، އައްޑޫ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ ދެވެނީ ބޭނުންވާ މީހާއަކަށް ނޫން: ރައީސް

ކަރަންޓް ބިލްތަކުގެ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި

ބަނޑިދޫން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި

މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ މަޑުއްވަރީ ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ހަމަޖެހިއްޖެ

މަޑުއްވަރީން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ބަޔަކު ދެ ވައްތަރު ތެޔޮ އެއްކުރުމުން: ޔުޓިލިޓީ

އައިޖީއެމްއެޗުން 31 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާ: ސްޓެލްކޯ

ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކަރަންޓް ނުކެޑުމަށް ފިނޭންސުން ސްޓެލްކޯއަށް އަންގައިފި