އާ އިންޖީނުގެ ޓެސްޓްތައް ކުރާތީ މާލެއިން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި!

ބަޖެޓްގައި ކަރަންޓް ސަބްސިޑީއަށް 11 މިލިއަން، އެކަމަކު މަހަކަށް 15 މިލިޔަން: އެޑްވައިޒަރު

ލޯޑު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ކަރަންޓް ސްޓެލްކޯ އަށް ގަންނަނީ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ކުޑަކުރުމަށް މަތީ ކަރަންޓް ނަގާ އެއްޗެހީގެ ބޭނުން ކުޑަ ކުރަންޖެހޭ: ސްޓެލްކޯ

އަމީނީ ބިލްޑިންގުން ކަރަންޓް ކެނޑި ހަތަރު މީހަކު ލިފްޓްތެރޭ ތާށިވެއްޖެ

މިންގަނޑާ ހިލާފަށް ކަރަންޓް ކޭބަލް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތަކަށް ފިިޔަވަޅަން ނިންމައިފި

ގުޅިން ކަރަންޓް ކެނޑި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ