ރެ އާއި މިއަދު ވެސް މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލެ އަށް ކަރަންޓް ދެވޭނެވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ މިހާރު އެބަހުރި: ސްޓެލްކޯ

ފިއުލް ސާޗާޖް ނެގުން ހުއްޓާލުމުން ކަރަންޓް ބިލް ދަށްވާނެ - ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބިލު ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ތިމަރަފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބަންދުކޮށްފި

ރޭ މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ޖަނަރޭޓަރެއްގެ ކޫލިންގ ސިސްޓަމް ފެއިލްވުމުން: ސްޓެލްކޯ

އަލަށް ބެހެއްޓި ޖަނަރޭޓަރެއް ނިވިގެން މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އަވިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް މާލެ އަތޮޅު ހަ ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކޮށްފި

އަވިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް މާލެ އަތޮޅު ހަ ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކޮށްފި