ކަރަންޓް ނެތިގެން ލަންދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށުގައި

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ފައި ކަރަންޓް ބުރުމާއަކުން ތޮރުފި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ފައި ކަރަންޓް ބުރުމާއަކުން ތޮރުފި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތިނަދޫގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރި ކުއްޖެގެ ފައި ކަރަންޓް ބުރުމާއަކުން ތޮރުފި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ކަރަންޓް ކީހަކުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އިނގިލިތައް ބުރިވެއްޖެ

ވާދޫގައި ތެލަށް ޖެހި ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ މަޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް!

ައައްޑޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ:: އެސްޔޫއެލް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ކަރަންޓް ހަރަދުކުޑަކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ކަރަންޓް އިސްރާފު ކުރުން ހުއްޓުވައިލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ފަށަނީ