ފިހާޅޮހި ރިސޯޓުން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޒުވާނާ މަރުވީ ކަރަންޓް ޝޮކެއް ޖެހިގެން: އޭޑީކޭ

އިސްދޫ ކަރަންޓް މައްސަލާގައި ބަޔަކު ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނި ކައިރިއަށް އެއްވެއްޖެ

މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ނެޓްވޯކްގެ ކޭބަލަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން: ސްޓެލްކޯ

އަޑާއި ޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ކަރަންޓް އެފެއާޒުގެ މަގާމު މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސަށް ދެއްވައިފި

ރޭ މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ދިޔައީ މައި އިންޖީނެއް ހުއްޓިގެން: ސްޓެލްކޯ

ހަކަތަ ބޭނުން ކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވުމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކަރަންޓް ބިލުން 30000ރ. މަދުވެއްޖެ: އަސްލަމް

އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓް ނެތުމުން ޚިދުމަތް ނުލިބި ބަލިމީހުން އެނބުރި ރަށަށް

ބިލް ނުދައްކައިގެން ރަތަފަންދޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލި ގޭގެ އިން ބިލް ދެއްކުމުން ވެސް މައްސަލަ ހައްލުނުވާ ކަމަށް ރަށު އޮފީހުން ބުނެފި

އދ.މަހިބަދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ދެ އިމާރާތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލުން: މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވުމުން ހުއްޓާލައިފި

އދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުން ރަށު އޮފީސް ހިންގެވުން އޮމަދޫ ކައުންސިލަރާ ހަވާލުކޮށްފި