މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ސ. ހިތަދޫގައި ހިންގައިފި

އަގުހެޔޮ ތެލެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާލެ އަަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ނިމޭނެ: އިންޑޯ އީސްޓް