ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލު ހިފައިގެން ދިއުމުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ މީހަކަށް ވެސް މަސްދަޅު ކޭހުގެ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ ކަމަށް އެންސްޕާ އިން ބުނެފި

ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

އަވިން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު 90 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއުއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މާލޭގެ 500 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއިން މިދިޔަ މަހު ކަރަންޓް ބިލު ދައްކާކަށް ނުޖެހުނު

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް، ހަތަރުސަތޭކަ ޔުނިޓާ ހަމައަށް ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ ދޭން ނިންމައިފި

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި

ސަބްސިޑީގެ ކަންތައް ހަމަޖެހެންދެން އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް އިތުރުވި ބައި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހަތަރު ސަތޭކަ ޔުނިޓާ ހަމަޔަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތެލުގެ ސާޗާޖާއެކު ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ސަބްސިޑީ ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

400 ޔުނިޓާ ހަމައަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ އެންމެންނަށް ފަސް މަހުގެ ސަބްސިޑީ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކަރަންޓް މައްސަލައިގައި ޑީއާރުޕީން އަނެއްކާވެސް މާދަމާރޭ އަލުން މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަން ހަމަޖައްސައިފި