ފޮނަދޫން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 20 ގަޑި އިރުވެއްޖެ

ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާތާ ދެ އަހަރު، އޮލިމްޕަސް އަނދިރީގައި!

ފޮނަދޫން ކަރަންޓް ކެނޑި، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަނީ

ކިނބިދޫން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 24 ގަޑި އިރުވެއްޖެ

ކަރަންޓް ނަރު ރޯލުތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެ ވަނަ ފުރުސަތުގެ މީހާކާ އެކު އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑި، ލިފްޓެއްގައި ތާށިވި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ ދިނުން ހުއްޓާލާ އެހެނިހެން ބައެއް ސަބްސިޑީތައް އުނިކުރަން ކޮމިޓީއަށް ހިޔާލުދީފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތެއްގައި ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އަޅާފައި ހުރި ކަރަންޓް ކޭބަލްތައް ވަގަށް ނަގަން އުޅެނިކޮށް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި