ދީނީ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަންތަނަށް ލަންކާގައި ހިލޭ ކަރަންޓު ދެނީ

އާ ޖަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލް ކުރުމުން ކަރަންޓު މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެ: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މިލަންދޫ ސުކޫލުގެ ބެއް ކުލާސްތަކުގެ ސީލިންގު ވެއްޓި، ސުކޫލުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ހަ މަސް، ބިލު ނުދައްކާތީ ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން ނިއުޕޯޓް މިރޭ ބަންދު!

ގައްދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލައިގައި މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ގައްދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލައިގައި މުޒާހަރާކުރަނީ