ކަރަންޓު ޝޯޓެއްވެ މާލެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ އިންޖީނެއް ނިވިގެން: ސްޓެލްކޯ

މާލޭ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މުލީގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން އަންގައިފި

މުލީގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަން އަންގައިފި

މުލީ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި، ރައްޔިތުން ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން

މާލޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާތީ މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ - ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ހިނގައިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ