ކަރަންޓު ސްޕާކެއްގެ ސަބަބުން ހޯރަފުށީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ހޯރަފުށީގައި ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯވެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ދިގުރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ދިގުރަށުގައި ގެތަކަށް ފެން ވަދެ، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މަޑަވެލީގައި ފެން، ކަރަންޓު އަދި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުން ފެނަކައަށް

މާމެންދޫ އިންޖީނުގެއަށް ފެނުގެ އަސަރުކޮށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މުޅި މާމެންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު މައްސަލަ ޖުލައި މަހު ހައްލުވާނެ: ފެނަކަ

މާމެންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ، ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ

ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ރަށްރަށަށް ފޮނުވައިފި