އިޔާދަކުރަނިވި ޙަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމު 24 ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރަނީ

މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުން މިޔަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫދުއަޑިން ކަރަންޓު ކޭބަލް އަޅައިގެން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ޝަރަފު ފެނަކައަށް

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ކަނޑު އަޑިން ކަރަންޓު ކޭބަލެއް އަޅައިގެން ރަށަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ ޝަރަފު ފެނަކައަށް!

އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓު ދީ، ކިޔެވުން ފަށައިފި

ޖަޕާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް އެރި ތޫފާން ޚާނޫންގެ ސަބަބުން 166،000 ގޭބިސީއަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކޯޓުގައި ކަރަންޓު ނެތިގެން ޔާމީންގެ އަޑުއެހުން ފެށުން ލަސްވެއްޖެ، އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މިއީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް!

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކަރަންޓު ދީފި، ޔާމީންވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަރަންޓު ކެނޑިގެން ޔާމީންގެ އަޑުއެހުން ފެށުން ލަސްވެއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ