މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މާދަމާ 14:00 އިން 17:00 އަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

"ކަރަންޓަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ ޚިދުމަތް ދެވުމަކީ ކަރަންޓު ވިއުގަ ވަރުގަދަވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވާކަމެއް"

ކަރަންޓު ބިލް ހެދުމަށް މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވާކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ

ކަރަންޓު ބިލް ހެދުމަށް މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވާކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ

ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަނަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފިނަމަ 5000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ކަރަންޓު ބިލުން ސާޅީސް އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ދޭކަން ބިލުން އެނގޭނެ!: ސްޓެލްކޯ

ރީޑިން ނަގަން ތަންތަނަށް ނުގޮސް މި އަހަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭނެ: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ

ބައެއް ގޭގެ ވެރިން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން އެދުނަސް ލޮކްޑައުންގައު ކަރަންޓް ކަނޑައެއް ނުލަން: ސްޓެލްކޯ