ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ މިލިއަނުން!

ގަމުގެ ތިން އަވަށުގެ އިންޖީނުގެ ބަންދުކޮށް އެއް ނެޓްވޯކަކުން ކަރަންޓު ދެނީ

ކަރަންޓު އަގުހެޔޮ ކުރަން ސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާ މަދުކޮށްފި

ވާދޫގައި ކަރަންޓު ޖެހިގެން ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ފެނަކައިން އިނގުރައިދޫ 30އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

"ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ހައުސް"އަކާއެކު ލ.ގަމުގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކަށް

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ހިތަދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ނެތި 12 ދުވަސް، ގިނަ އާއިލާތައް ފަގީރުކަމުގައި