ކަރަންޓު ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގާއިމުކުރި ނިޒާމުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި

މީދޫ ކަރަންޓު މައްސަލާގައި ފެނަކަ އެމްޑީ ލައްމާނު ބައްދަލެއް ނުކުރި: އަމީތު

ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލަ ދިމާވެ އަނެއްކާވެސް މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފެނަކަ އިސްވެރިއަކު ކޮމިޓީއަށް

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫގެ ބޮޑު ބައެއް ކަނު އަނދިރީގައި، މިރޭވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދަނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން

ލޯޑުމަތިވާ ގަޑިތަކުގައި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ