ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކުޑަގިރީގައި ފެނަކައިން ހަދަން ފެށި ޒަމާނީ އިންޖީނުގެ ނިންމައި، ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

ކުޑަގިރީގައި ގާއިމްކުރި ނެޓްވޯކަށް ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ އިރުގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް: ޝަރީފް

100 މެގަވޮޓް ކަރަންޓު އުފެއްދޭ ކެޕޭސިޓީގެ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަނީ

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ޖަޕާނުން އެދިއްޖެ

ހޫނު ގަދަވެ، ޖަޕާނުގައި ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން 45 މިނިޓަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މިއަދު މެންދުރުފަހު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ހެނދުނު މާލެއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ