ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނެސްފައިވާ ކަރަންޓު ނަރު ރޯލު ތަކެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދަނީ

ނާލާފުށި ކައުންސިލުން ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ބިލުން ބައެއް ދައްކައިދެނީ

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުމާ ގުޅިގެން މީޑިއާ ނެޓުގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއިން މެދުކެނޑިއްޖެ

ކުޑަހުވަދޫ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭ، ރޯދަމަހު ވެސް ދާއިމީ ހައްލެއްގެ އުއްމީދެއް ނެތް

ކުޑަހުވަދޫގައި ކަރަންޓު މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކެއް

އަނެއްކާވެސް‮ ‬މުޅި‮ ‬މީދޫ‮ ‬އިން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކެނޑިއްޖެ

ގެމަނަފުށީގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކަރަންޓު ހިލޭ

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކަރަންޓު ހިލޭ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ: މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ހިލޭ