ވީއައިއޭ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ ނެތް!

ވިލިމާލެއަށް ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ޑިމާންޑް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ ފަށައިފި

ވިލިމާލެއަށް ދޭ ކަރަންޓު ޚިދުމަތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ސާވޭއެއް ހަދައިފި

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

މުޅި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ތެރޭ ފެން، ކަރަންޓު ޝޯޓުވުމާއެކު އެތައް ދައްޗެއް

އައިޖީއެމްއެޗް އިން ކަރަންޓު ކަނޑާލައި، ބަލިމީހަކަށް އިހްމާލު ވުމުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެއްޖެ!

އައިޖީއެމްއެޗު ހިމެނޭހެން މާފަންނުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ނޭޕާލްގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓަށް އޮޅިގެން ފްލައިޓުން ކަރަންޓު ކަނޑާލެވުމުން: ރިޕޯޓް

މާދަމާ ދެ ވަގުތެއްގައި، މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ