ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވިގޮތް ރަނގަޅު: ޔުޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީ

ޖުލައިމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް: ޔޫޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީ

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމުގައި ގޯހެއް ނެތް - ޔުޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީ

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑު ކަމަށް "ހީވީ" ކުރިން ދެމުން އައި ޑިސްކައުންޓް ހުއްޓާލުމުން

ޖުލައިގަ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް: ޔޫޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީ

ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނޮޅިވަރަމުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނޮޅިވަރަމުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ދިނުމުގައި ކެޕޭސިޓީގެ މައްސަލަ ދެން ދިމާ ނުވާނެ: މުގުނީ

ފުނަދޫގައި ދޮޅު ގަޑިން ދޮޅު ގަޑިން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ، މާދަމާ ސްކޫލްގައި ކިޔެވުން ވެސް ނެތް

ބައެއް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ