ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ކައުންސިލުން ބިން ނުދޭނަމަ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެތީ ބަހައްޓަން އުޅުނު ޓްރާންސްފޯމަރުތަކަށް ކައުންސިލުން ބިން ނުދޭ: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯއިން ސިޓީ ކައުންސިލަށް: ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެއްބާރުލުން ދެއްވާ، ނޫންނަމަ މާލޭގެ ބޮޑު ތިން ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ގެގައި ކަރަންޓު ކޭބަލް އަޅަން މަގުކޮންނަން އަގެއް ނުނަގާނެ: މުއިއްޒު

ޝަރީފު މުއިއްޒަށް: ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ, ބިލު ނުދައްކާ ނަމަ އަދިވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާނަން!

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކަށް އިޖުތިމާއީ ރޭޓުތަކެއް ކަނޑައަަޅަނީ!

ސްޓެލްކޯއިން، ސިޓީ ކައުންސިލަށް: ވާހަކަ ނުދައްކާ، ކަރަންޓު ބިލުތައް ދައްކާ

ކަރަންޓު އުޅަނދު އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ސްޓެލްކޯއިން ދޫކޮށްލައިފިން: ޝަރީފު

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓު ގުރިޑު ގުޅައިލުމުގެ ދިރާސާ ހެދިކަމެއް ނޭނގޭ: ޝަރީފު

އެފްއޭއެމްގެ ދަރަނީގެ ޒިންމާ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނެގުމުން ކަރަންޓު ދީފި