ތަކަންދޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކަރަންޓު ކެނޑެނީ

އަރތު އަވަރ އިން 2.9 މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓު ސަލާމަތް ކުރެވުނު: މިނިސްޓްރީ

ނޮޅިވަރަމްގައި ކަރަންޓު ނެތުމުން ރައްޔިތުން މުޒާހަރާގައި

ނޮޅިވަރަމުން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ އާ އިންޖީނެއް ގެނެސް ދިނުމަށް އެދި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

ނޮޅިވަރަމުން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ އާ އިންޖީނެއް ގެނެސް ދިނުމަށް އެދި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

ރޭލެއް މަތީގައި ސެލްފީ ނަގަނިކޮށް ކަރަންޓު ވާގަނޑެއްގައި އަތްލެވި، މަރުވެއްޖެ

24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްތަކަށް ފެނަކައިން ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލު ކޮށްފި

ރަށްރަށަށް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކަރަންޓު ކީސް ބޭނުންކޮށްގެން މަސް ކެނޑި މީހެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފުޅަދޫން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ބަޔަކު ނުކުމެ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފި