މުޅި ލަންކާއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ބަޔަކު ކުރިކަމަކުން ކަމަށް ވެދާނެތީ ސިފައިން ނެރެފި

ވޭމަންޑޫގައި ކަރަންޓު ދެނީ ގަޑިއަކު އަވަށަކަށް

އަނެއްކާވެސް މުޅި ލަންކާއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލޭން ކަރަންޓު ދާތީ އާންމުގެ ޝަކުވާ، ސްޓެލްކޯއިން ބުނަނީ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ ކަމަށް

އިންޖީނުގޭގެ ޓޭންކު ފޫގޮސް، ފޮއްދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަން އަވިން ކަރަންޓު އުފައްދަނީ

ދެ ގަޑިއިރަށް ފަހު މާލެ އަށް ކަރަންޓު ދީފި

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހިސާބުތަކަށް ދެ ގަޑިއިރަށްފަހު ކަރަންޓު ދީފި

ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ