މިރޭ ފަތިހު 4ން 5ކަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ހިނގައިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ނުލިބޭތީ ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުރުހުންފާޅުކުރަނީ

ށ. ފުނަދޫގެ ބައެއް ގޭގެއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑި ދެލިފްޓެއްތެރޭ ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެ

މާލެއިން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިގެންދާނެ - ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫ މިސްކިތެއްގައި އިލިޔާސް ދަރުސް ދެއްވަމުންދަނިކޮށް ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ކަރަންޓު ވައިރުތަކެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި