ހުކުރު ވަގުތުގައި ވެސް އައްޑޫގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓު ކަނޑަން އުޅޭ ކަމެއް، އަދި ނޯޓިސް ފޮނުވިކަމެއް ވެސް ފެނަކަ އަށް "ނޭނގޭ" !

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ތިމަރަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަރަންޓު ސާމާނުތަކަކާއިއެކު މާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އަށް ކަރަންޓު ދޭ އިންޖީނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ސްރީލަންކާގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓު ދެމުންދިޔަ އިންޖިނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓު ދެމުންދިޔަ އިންޖިނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ބްރޭކަރ އަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން - ފެނަކަ

ވަގަށް ނަގާފައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަރަންޓު ކީހެއް ނުއަގުގައި ވިއްކަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ފަންސާސް މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓު މަޝްރޫއު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފި