ގައްދޫ ކައުންސިލު އިދާރާއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ބިލު ނުދައްކާ އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ނިންމީ ކެތް ނުކުރެވޭ ވަރުވުމުން: ސްޓެލްކޯ

އެމްބީސީއިންނާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި އައިޖީއެމްއެޗުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ!

އެމްބީސީގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

އެމްބީސީގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް 7.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އޮވެގެން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

މަޑުއްވަރީން އިރު އިރުކޮޅާ ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

ލޮނުފެން ބޭނުން ކުރުމުން ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ކުރެންދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި!

މިރޭ ފަތިހު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ދަނީ

މިރޭ ފަތިހު 4ން 5ކަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ހިނގައިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ނުލިބޭތީ ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުރުހުންފާޅުކުރަނީ