އަލަށް ބެހެއްޓި ޖަނަރޭޓަރު ޓެސްޓްކުރާތީ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ގުގުރިއެއްޖަހާ ވަށަފަރުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އާ ޖެނެރޭޓަރުގެ ޓެސްޓެއް ކުރަނީ، މާދަމާ މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ކެނޑޭތާ ދެމަސް ވީއިރުވެސް ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބޭ: މަޑަވެލި ކައުންސިލް

ވީއައިއޭއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ބިލު ނުދައްކާ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ހަފްތާއެއްގެ މުހުލަތަކާއެކު ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓު ދީފި

ކަރަންޓު ނެތިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓި މުވައްޒަފުން ބޭރުގައި

ހަފްތާއެއްގެ މުހުލަތަކާއެކު ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓު ދީފި