ނޮޅިވަރަމުން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ އާ އިންޖީނެއް ގެނެސް ދިނުމަށް އެދި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

ރޭލެއް މަތީގައި ސެލްފީ ނަގަނިކޮށް ކަރަންޓު ވާގަނޑެއްގައި އަތްލެވި، މަރުވެއްޖެ

24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްތަކަށް ފެނަކައިން ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލު ކޮށްފި

ރަށްރަށަށް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކަރަންޓު ކީސް ބޭނުންކޮށްގެން މަސް ކެނޑި މީހެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފުޅަދޫން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ބަޔަކު ނުކުމެ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ފުޅަދޫން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ބްރިޖުން ކަރަންޓު އުފައްދާނަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރަންޓު ބިލް ނުދައްކާ އެބައޮތް

ތިނަދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅާލައިފި