ކަރަންޓުގެ މައްސަލާގައި ހިތަދޫގައި ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށް، އިތުރު މީހަކު ގޭގައި ބަންދުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ކުރި މުޒާހަރާގައި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވުމާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް މެދުކަނޑާލީ ސަރުކާރަށް ވަގުތު ދިނުމަށް: ތަސްމީން

ކަރަންޓުގެ އަގު ތިރިކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ ބަޔަކު ސްޓެލްކޯ ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ހަނޑުލާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގު އަންނަ މަހު ހެޔޮކުރަނީ