ކަރަންޓުގެ އަގުބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއާ އެކު ބަލްގޭރިޔާގެ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދެނީ

ހޫނު ފެނުން ދޮވެވޭ ހިޓާޗީ ދޮންނަ މެޝިނަކާއި ކަރަންޓުގެ ހަރަދު ކުޑަ އެއާކޯނެއް އެސްޓީއޯ އިން ބާޒާރަށް ނެރެފި

ފެނަކަ އިސްކަން ދޭނީ ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން: ނިމާލު

ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައި: އެމްޑީޕީ

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު މީގެ އެތައް އަހަރެއް ފަހަތަށް ގޮސްފައިވަނީ ބަޣާވާތުގެ ސަބަބުން: އެމްޑީޕީ

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 60 ޕަސެންޓަކީ އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓަށް ހަދަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި: އަސްލަމް

ކޮޅުފުށީގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 13.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާރިފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި މާލޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޯކިޑްގައި ރޯވީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކުން: ސިފައިން