ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ފަހު އަގު ހެޔޮކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: އަދާލަތު

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމުން އަދާލަތުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގާބެހޭގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނެސްފައިވާ އާ ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ތިނަދޫއަށް ގެންގޮސްފި

ތިނަދޫ ގެތަކަށް 24 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

4 ދުވަހަށްފަހު ތިނަދޫގެ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދީފި

ކަރަންޓުގެ އާ އަގުތައް: ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ ހިޔާލު ތަފާތު

ކަރަންޓުގެ އާ އަގުތައް: ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ ހިޔާލު ތަފާތު