އޭކަންގެ އެހީން އެފްރިކާގެ 600 މިލިއަން މީހުންނަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޗައިނާގެ ބަޔާކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭން ޖެހޭނީ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން: އައްޑޫ މޭޔަރު

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭން ޖެހޭނީ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން: އައްޑޫ މޭޔަރު

ކަރަންޓުގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ ފެނަކައެއް ނޫން: އެމްޓީޔޫ

ކަރަންޓުގެ “ހަމަހަމަކަން” ނެތުމުން ވައިކަރަދޫގެ ގިނަ ގޭބިސީތަކަކުން ބިލާ ހަވާލެއް ނުވި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ އިން ބަލާނެ: އައިބީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިލްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަ ނުކުރާ ނަމަ ހަޅުތާލު ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: އައްޑޫ ވިޔަފާވެރިން

ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަ ނުކުރާ ނަމަ ހަޅުތާލު ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: އައްޑޫ ވިޔަފާވެރިން