ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ހާމަކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިއްޖެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓުގެ އާ ޓެރިފް ރޭޓްތަކަށް ހުއްދަ ހޯދަން ފޮނުވައިފި، މި ހަފުތާގައި ތަފުސީލް ލިބޭނެ: މަތީން

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނަން: ތޯރިގް

ތެލުގެ އަގާއިއެކު ކަރަންޓުގެ އަގު އިތުރަށް ދަށްކުރަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރައްވަން ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި