އާ އިންޖީނު ޓެސްޓުކޮށް ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ ރޯދަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ތިމަރަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަދިމާވެ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައި!

ހދ.ގެ 13 ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ހަރުދަނާކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - މިނިސްޓަރ

"ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން މިދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން"

ފިޔޯރީއަށް ވަގުތީ ކަރަންޓު ދީ ފެނަކައިންދޭ ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލުގެނެސް، ތިންލާރި އަގުހެޔޮކޮށްފި

ފެނަކައިން ވެސް ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ފެނަކައިން ވެސް ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި