ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަކަން އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާއިން ސާފުވޭ: ޑރ. ޑީޑީ

ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުވުމުން އެނގެނީ ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ބަލައިގެންފައިވާކަން: އެމްޑީޕީ

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ނަމަ ސޫރަވާ މޮނިއުމަންޓްތައް ބެހެއްޓުމުގެ މާނައެއް ނެތް: ރައީސް

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ނަމަ ސޫރަވާ މޮނިއުމަންޓްތައް ބެހެއްޓުމުގެ މާނައެއް ނެތް: ރައީސް

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ނަމަ ސޫރަވާ މޮނިއުމަންޓްތައް ބެހެއްޓުމުގެ މާނައެއް ނެތް: ރައީސް

ރައްޔިތުން އެދެނީ ޒަމާނުންސުރެ ވެސް އޮތްގޮތަށް ދީނީ ކަންކަން ބާއްވަން: ރައީސް

"ބޮޑު މުޒާހަރާ"ގައި އދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

އަތްކެނޑުމާއި ގަތުލުކުރުމާއި ރަޖަމްކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނޭދޭ: ރައީސް

ޑރ. މަޖީދަށް ރުހުން ލިބުމާ ސަރުކާރުގެ ދީނީ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް: އަދާލަތު

ޑރ. މަޖީދަށް ރުހުން ލިބުމާ ސަރުކާރުގެ ދީނީ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް: އަދާލަތު