ރައްޔިތުން ހޫނުވުމުން 20،000ރ.ގެ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ހަތިފުށީ މީހުންނަށް ގޯތި ދޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުކުރުމުން ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުން އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވެއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު މި ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައި އިލެކްޝަނަކަށް: ކާނަލް

ޑީއާރުޕީން ރައްޔިތުން އިނދަޖައްސާލަން އުޅޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ބިލާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށްގެން ނޫނީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ރައްކާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެންޖީއޯ ފެޑަރޭޝަނުން ބުނެފި

ހުސެންބޭގެ މަރުގެ ތަހުގީގު: ފުލުހުންގެ ޓީމަށް ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް ބަޔަކު ފުވައްމުލަކަށް އަރަން ދިއުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެ މީހުން ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ރަށްތައް އެއްކޮށްލުމާ މެދު ހޭލުންތެރިވެފައި ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކެން: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ސަރުކާރުން ބަލަންޖެހޭ: ޑީއާރުޕީ

“އިޒްރޭލަށް ނޫނެކޭ” ބުނަމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެއްވަނީ