ފަރިދޫ ރައްޔިތުން ހަނިމާދު އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

މުންނާރު ކުޑަ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ހަތިފުށީ ރައްޔިތުން ހަނިމާދުއަށް ބަދަލުވެ ނިމިއްޖެ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮޅުފުށީގައި ގެ އަޅައިދޭން ނިންމަވައިފި

ފަޅު ފުންކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުން ފީއަލީ އޮފީހާއި ކޯޓުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުން ދަރަނިވާ ވަރަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގައިފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ