23 ޑިސެމްބަރ ގައި ބާއްވާ ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއަށް ހދ ނޮޅިވަރަމުގެ ރައްޔިތުން ނުކުތުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދޭ

2011 ވަނަ އަހަރަކީ މިހާތަނަށް އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގޯތިގެދޮރުން ބޭރުކުރި އަހަރު: ރިޕޯޓް

“ރައީސް ނަޝީދާއި ޒުހައިރަށް ވުރެ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމާއި ޝައިޚް ޝަހީމާއި ޝައިޚް ޢިމްރާން މިޤައުމާއި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދޭނަން”

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ދިވެހިންގެ މަދު ބަޔަކު އެއްވެ ލާދީނީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލައި ހިންގި ޖަރީމާ އާމެދު ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

ޑިސެމްބަރ 23 ގެ ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ޤާސިމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބިންގާ ގަލަކުން ގަލަކުން ނައްތާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ތެދުވުމަށް ޢަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހެދުނު އެއްބަސްވުމާ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ލާދީނީ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ތަކެތި ސަރުކާރުން ނުނަގައިފިނަމަ، ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެތަކެތި ނަގަން ޖެހިދާނެ: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

ހޫނު ޚަބަރު: ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ބަހަނާގައި ރާއްޖެ ގެންނަ އިޒްރޭލުގެ ޒަޔަނިސްޓުންގެ ގްރޫޕް ފިއްލަދޫ އަށް ނާރުވަން ރައްޔިތުން ނިންމައިފި

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ސްކޫލްތަކަށް ނުދެވޭތީ ކުރުގިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ތަކެއް މުޒާހަރާކޮށްފި