ކަނޑުގެ ޒަރީޢާއިން އުފަންވާ ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުން މުހިއްމު: މާރިޔާ

ފެނުގެ ދުވަސް އައިއިރު ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ސާފު ފެނުން މަހުރޫމްވެފައި: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ރައީީސް ޞާލިޙަށް އެކަންޏެއް ނޫން، ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: ޤާސިމް

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން، ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ގެނެސްދޭނަން: ފުއާދު

މި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ޕާޓީތަކާއި ދުރުވެދާނެތަ !؟

ރައްޔިތުން ތިބި ހާަލަތުން ރަނގަޅު ހާަާލަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް މި ސަރުކާރު ވަނީ ނުކުޅެދިފައި: ނާޒިމް

އަދާލަތުގެ ހިސާބު ޖެހުން: ވޯޓު ދިނުމުގައި ރައްޔިތުން ދީނީ ކަންކަމަށް ނުބަލާ!

ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ ހަރު ދުވެއްޔަށް އެދިއެދި: ޣައްސާން

ނަޝީދު މަގުމަތީގައި "ސުލްޙަވެރި" ހަރަކާތް ހިންގާ ގޮތް ގިނަ ރައްޔިތުން ދަނޭ: ޝަރީފު

ޓީމް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. އިން ކުރަމުން ގެންދަނީ އިތުބާރުހުރި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މަސައްކަތްތަކެއް: ރައީސް