ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ދިގު އިންތިޒާރެއްކުރަމުންދާ އެއާޕޯޓުގެ އުންމީދު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ދިގު އިންތިޒާރެއްކުރަމުންދާ އެއާޕޯޓްގެ އުންމީދު ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުން އިއްޔެގެ ހަތަރު ރަށް، ރައްޔިތުން މުއްސަނދި ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމުކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމުކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުން: ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުން ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ސެމީފައިނަލުގެ ހަނގުރާމަ މިރޭ! އީޓީއެފްއޭ ހުޅުމީދޫ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ފަށައިފި އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްކޮށްފި މަގުބޫލު ލިޔު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ސެމީފައިނަލުގެ ހަނގުރާމަ މިރޭ! އީޓީއެފްއޭ ހުޅުމީދޫ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ފަށައިފި އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްކޮށްފި އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާއްޑޫ ހަމަޖައްސައިފި، މި ހަފްތާތެރޭ ލިޔުން ހަވ

އީ.ޓީ.އެފް.އޭ ހުޅުމީދޫ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ފަށައިފި އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްކޮށްފި އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާއްޑޫ ހަމަޖައްސައިފި، މި ހަފްތާތެރޭ ލިޔުން ހަވާލުކުރާނެ އޯއައިސީގެ ޖަލްސާ އަށް ޑރ. ޝަހީމް ސަޢުދީ އަރަބ

ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދު ޖޫރިމާނާ ކުރަން ފަށާނެކަމުގެ އިންޒާރު, މުއިއްޒުގެ އެންގުމަށް ފުލުހުން ދީފި! ޕާކިންގ ބިލްޑިންތައް ނަހަދާ ޖޫރިމަނާ ނުކުރާނެ ކަމުގެ ދޮގު ވައުދު ވުމަށްފަހު, މުއިއްޒު މިހާރު ދަނީ ޕާކިން ޖޫރިމާނާވެސް ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާނެކަމުގެ އި

އުމްރާނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ރައްޔިތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ދަނީ ހާމަވަމުން: ރައީސް