އުލިގަމުގެ އައު އިންޖީނުގެއާއެކު ރައްޔިތުން ދުމުން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ: އިމާދު

ގުޅީފަޅުގައި ބަދަރު ހެދުމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ބަލަން ސާވޭއެއް ކުރަނީ

މައުސޫމް ވިދާޅުވަނީ ރައްޔިތުން ދިން އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލާނެ ކަމަށް

'ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާ 96،000 ރައްޔިތުން އެބަ ތިބި، އެއީ މޮޔައިންނެއް ނޫން'

ވާޗުއަލްކޮށް މަޖިލިސް ނުބޭއްވޭނެ، ހޫނު ބަހުސްތައް ނުކުރެވޭނަމަ ރައްޔިތުން ދޭ ސަމާލުކަން ގެއްލޭ: ނަޝީދު

17 އަހަރު ވަންދެން ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުން އޮޑިފަހަރު ހިފައިގެން ރަށު ނިވަލުގައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް

ރަނގަޅަށް މެނޭޖުނުކުރެވި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ތިބީ ދަތި ހާލަތުގައި: ޣައްސާން

ރައްޔިތުން ބަދިގެތެރެއަށް ވައްދާފައި ވެރިން ވަނީ ތިޖޫރިތެރެއަށް: ޑރ. ޖަމީލް

ރައްޔިތުން ބަދިގެތެރެއަށް ވައްދާފައި ވެރިން ވަނީ ތިޖޫރިތެރެއަށް: ޑރ. ޖަމީލް

ރައްޔިތުން ބަދިގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށްފަހު، ވެރިން ވަނީ ތިޖޫރި ތެރެއަށް