ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވުމުން އެންމެ ފަހުން މުންނާރު ސާފު ކުރަނީ!

އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަށް ނަފުރަތު ކުރަން، ރައްޔިތުން ވެސް ތައްޔާރެއް ނޫން: ޖާބިރު

ރައްޔިތުން އެވަނީ ނުބައި ރޭވުމެއް ފަޅާ އަރުވާލާފައި: ހާމަނާއީ

ރިސޯޓުތަކާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބައްދަލު ކުރަނީ

ނުބައި ކަންކަމަށް ވާގިވެރިވާން ރައްޔިތުން ނުތިބޭނެ: ޤާސިމް

ޝެއިޚް އިމްރާން ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލު ކުރޭ: ރައީސް ޔާމީން

ސަލަފްގެ ދިފާއުގައި ރައްޔިތުން ތެދުވަންޖެހޭ: އަބްދުއްރަހީމް

ދިވެހި ރައްޔިތުން އަންނަނީ ނިކަމެތިކަން އިހުސާސް ކުރަމުން: މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަކީ ރައްޔިތުން އިތުރަށް ނިކަމެތިވާނެ ކަމެއް: ސިޔާމް

ބަޖެޓް 2020: ބަނދަރާ، ނަރުދަމާއާ އެކު ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ހެއްވާލާނެ – ކައުންސިލްގެ ރައީސް