"ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި މީދޫ ރައްޔިތުން" ބޮޑު ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު!

ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ސާބިތުކޮށްދޭ: ރައީސް

އޭދަފުށީ ރައްޔިތުން އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާއި ދެކޮޅު: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

'ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި' ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުން ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ!

"ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ"

ތަފާތުކުރާނަމަ ދެކުނު ރައްޔިތުން އަލުން ވަކި ސަރުކާރެއް ހަދަން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ސައުދު

މާލޭ މީހުން ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށް ތަފާތު ކުރާނަމަ ދެކުނު ރައްޔިތުން އަލުން ވަކި ސަރުކާރެއް ހަދަން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ސައުދު

މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އޮތީ ރާއްޖެ ތެރެއަށް، އެ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށެއް ނުލެވޭނެ: ޔައުގޫބު

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރާ ބައްދަލުވުމެއް ކެޔޮދޫގައި ފަށައިފި

ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރާ ބައްދަލުވުމެއް ކެޔޮދޫގައި ފަށައިފި