އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި, ހިދުމަތް ދެނީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް: ރައީސް

ކޮވިޑާހެދި ސައުދީ ރައްޔިތުން 16 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުން ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި

ތިނަދޫ މިސްކިތުގެ ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ވ. ތިނަދޫ މިސްކިތުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުން ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުން މާލެ ނައިސް ލައިސަންސް ޓެސްޓް ހެދޭނެގޮތުގެ މަޝްވަރާކޮށްފި

"ޕެޓްރޯލް" ނަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަން ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޖޯޝް ފުލުހުންގެ އެބަހުރި

ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސްރީލަންކާގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް

ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުން ދެކޮޅު ނަމަ ވެލި ބޭނުމެއް ނޫން: ފުނަދޫ ކައުންސިލް

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ދިވެހި ހާރިޖިއްޔާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި