މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ތަރައްގީ ގެންނަން

ރައީސް ޞާލިހް ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވިގޮތާ ޚިލާފަށް: ނަޝީދު

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން އެދުނު ބަދަލު ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ގެންނާނަން: އަސްލަމް

ރައްޔިތުން ދެން ބައެއް މެންބަރުން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ: ނަޝީދު

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން ފުނޑާލައި ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖައްސައިފި، މިޖަރީމާތަކަށް ރަޝިއާގެ ވެރިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަންޖެހޭ: އެމެރިކާ

ރައްޔިތުން ދެން ބައެއް މެންބަރުން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފަގީރުވާނެ

ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ޚާރްސަންގެ 32 ރައްޔިތުން މަރާލައިފި

ރަޝިއާގެ ގަދަފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން އިންސާނީ ގިލަންވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

ޗައިނާގައި ފަރުވާ ނުދީ ލަސްކުރި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ މަރާއެކު ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެއްޖެ