ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ބަނދަރު ހަދަން ބުނުމުން މަސައްކަތް ކުރިއަކަށް ނުދޭ: ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

"ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކީ ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެތީ ކުރާ ތުހުމަތުތަކެއް"

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ލަންކާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރާއެކު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރާއެކު ރައްޔިތުން ނިކުމެ މަގުތައް ސާފުކޮށްފި

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ "މުޅި ދާއިރާ" ރީތިކޮށްލައިފި

ގައުމު ކުރިއަރައިދާނީ ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބެގެން

ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެ ނައުމަށް ގޮވާލައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ރައްޔިތުން ހުށަހެޅި ފޯމުތައް މިހާރުވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެކި ތަންތަނުން އެބަފެނޭ

ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ރައްޔިތުން ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ހުރީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް އުކާލައިފައި: ކޮމިޓީ