ރާއްޖޭގައި ގިނަވީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ދާން ބޭނުންނުވާ ރައްޔިތުން – ފަޒްނާ

ގިނައީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ދާން ބޭނުންނުވާ ރައްޔިތުން

ކެބިނެޓަށް ނަގާނީ ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ ބޭފުޅުން: ޑރ. މުއިއްޒު

ބަރުލަމާނީ ސިފަތައް: ރައީސް އިންތިހާބު ކުރާނީ ރައްޔިތުން، ބޮޑުވަޒީރު އިންތިހާބު ކުރާނީ މަޖިލީހުން

ގޯތީގެ މައްސަލާގައި ގަމު ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަނީ؛ ކައުންސިލުން ބުނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނުލިބޭ ކަމަށް

ގޯތި ދިނުން ލަސްވާތީ ގަމު ކައުންސިލް ދޮށުގައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި!

ގޯތި ދިނުން ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ ކައިރި ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ގޯތި ދިނުން ލަސްވާތީ ލާމު ގަމު ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް

ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމަށް ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހަންވީ ސުވާލު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އީސީން މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ

ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ތައްޔާރު، އެކަމަކު ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހަންވީ ސުވާލު ސާފެއް ނޫން: އީސީ