ފޫގަޅައިގެން މި ތިބީ ރައްޔިތުން އަރުވާފައި ތިބި ޅޮސް އުނދޯލިން ބާލަން: ޣައްސާން

ގައުމީ ފެރީ ނިޒާމް: ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ނާންނާނެ ފެންވަރުގެ ވަރުގަދަ ހިދުމަތަކަށް ހަދައިދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން: އާޒިމް

ސަލީމްގެ ސުވާލު: އިންތިހާބެއް ބާއްވައިގެން ބަލިމަޑުކަމަކުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެތޯ؟

މިއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމެއްނަމަ މިހާރު ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ވެކްސިން ޖަހައިގެން: ސުޖާއު

ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވިނަމަ މިހާރު ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ވެކްސިން ޖަހައިގެން: ޝުޖާއު

ޕީއެސްއެމްއިން ފާއިތުވި އަހަރު ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުން ދިނީ ސުމެއް!

މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތާާއަބަދު ގުނބޯ ހައްދައިގެން ނުގެންގުޅެވޭނެ: ނަރީޝް

މާލޭގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރުކުރޭ، ނިކަމެތިވިޔަ ނުދޭނަން: ޑރ. މުއިއްޒު

ހުއްދަނެތި ޖާބިރު ފުނަދޫއަށް ފޭބުމުން ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ރަތަށް!

ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަޟާހާޖަތް ކުރަންވީމަ ނަޝީދުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް ނުދެނެހުރިން: ޝިޔާމް