ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރަށް ޝުކުރު، ހިދުމަތްކޮށްދޭން ތައްޔާރު: ނާޒިމް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނަމަ ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާނަން: ނާޒިމް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ އަދިވެސް އެ ދާއިރާއަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭން ތައްޔާރު: ނާޒިމް

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ރަށު ރައްޔިތުން އެއްގަލަކަށް އެރުވުމަށް ދާންދޫގައި ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ އަށް ރަފީ ވާދަ ކުރައްވަނީ

ވިސާއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން ޖައްސަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ޓޫލެއް- އަލީ އާދަމް

ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ތިބީ އަސާސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތަކުން މަޙްރޫމްވެފަ، އެހެނަސް އުންމީދުގަ: ޢަލީ ޙުސައިން

އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީނުކޮށް ރައްޔިތުން ޙަވާލުކުރި ޒިންމާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރާނަން - ރައީސް

ރައްޔިތުން މިސަރުކާރު އުފެއްދީ ދިވެހީންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް: ރައީސް

ފީވަކަށް ހެނބަދޫ އިން ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދަން ހެނބަދޫ ރައްޔިތުން ދެކޮޅު