ފައިނު އާއި ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ދަރަނި ނަގައިގެންވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދޭންޖެހޭ: ސައުދު

ރައްޔިތުން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޝަރީފް

މަޖިލީހުން ހުއްދަކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މުންކަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ނުނުކުމެއްޖެނަމަ ޢާންމުވެގެންވާ ކޯފާއެއްގެ ބިރު ބޮޑުކަން ޤުރްއާނާ ޙަދީޘުން

މުއައްސަސާތަކުގެ މަގްސަދަކަށްވާންވީ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް: ޕީޖީ

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކުރުމުން ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވުމުން ދަރަވަންދޫ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކުއްލި ޙަބަރު.: ރައީސް ޞާލިޙް މާދަމާ މާލޭ ސިޓީ ރައްޔިތުން ގޯތި ހޯދުން' ވަތަނީ ޙަރަކާތާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ!

ރައްޔިތުން އެދެނީ ޤުރްއާނުގަވާ ސައިންޓިފިކް ހެކިތައް ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގިނައިން ވިދާޅުވެދެއްވުން

ބ ފުޅަދޫ އާއި ފެހެންދޫގެ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ