މިސްރުގެ ރައީސް ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ރައްޔިތުން ރުހުން ދީފި

އަތުބަރާގެ ރައްޔިތުން ޚަރްތޫމް މުޒާހަރާއަށް!

ހިތާދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ކަންބޮޑުވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން: ކައުސިލް

ދެމި ހުންނާނީ ރައްޔިތުން ހޮވި ގޮތުގައި: އެމްޕީ ހުސެއިން

ފޮނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ޖަންގްޝަންތަކުން ނަޖިސް ނިކުންނާތީ، ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައި

ނައިބު ރައީސުންނަށް 35،000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމުމާއެކު ރައްޔިތުން ރަތަށް އެރިއިރުވެސް މެމްބަރުންނަށް އޯކޭ

"ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނިންމުނީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލުކުރޭ: މަޚުލޫފް

އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިލަފަތުގެ އެއްކޮޅަށް އެޅީ ޕާޓީ ފިކުރު، ފައިސާއެއް ނޫން: މުސްތަފާ

މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ކަމެއް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ނުުރާނެ: ޔަސްރިފް