އައްޑޫ ރައްޔިތުން އެނބުރި ރަށަށް ދިޔުމަށް ނިޒާރު ގޮވާލައްވައިފި

ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން ގެންދިއުމުގައި އެގައުމުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ފޮނުވާލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މިއަދުވެސް ރައްޔިތުން ބަހެއް ނޭހި

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ރައްޔިތުން ދައްކަވަނީ ކިޔަމަންވުމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއެއް: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ހަވީރު 5 ން 6 އަށް ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއް ގެނެސް ދޭނީ ކޮން ޗެނެލަކުން؟

މާލޭ ސިޓީއަށް ހިމޭން ތިން ގަޑިއިރު، ރައްޔިތުން ދެއްކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާއެއް!

މާލޭގެ މަގުތައް ހުހަށް: ރައްޔިތުން ކާފިއުއަށް އިޙުތިރާމުކޮށް ގެތަކުގައި

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބިކައެއް ނުވާނެ، އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނބުރޭ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް