ދެން އޮންނަ އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބު ކުރާނީ އިދިކޮޅުން، އެއީ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ ވެރިކަމެއް: އިދިކޮޅު

ފަނަރަ އަހަރަށްފަހު ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުން ދުވާފަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ވޭމަންޑޫގައި

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ވޭމަންޑޫގައި ފަށައިފި

"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން" ތ. ވޭމަންޑޫގައި ފަށައިފި

ފެނަކަ އިން ބިންމައްޗަށް ތެޔޮ އަޅާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޒިންމާދާރު ކަމާ އެކު އޮޕަރޭޓު ކުރާނެ ޕާޓީއެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ: ޖާބިރު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އުތުރު ސާފުކޮށްފި

ކަޝްމީރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ތިބީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުން މަހުރޫމްވެފައި!

ނައިވާދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މަގުތައް އެއްވަރުކުރަނީ! ފެންނަނީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން!