ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީއަކަށް ނުވި، ރައްޔިތުން މިހާރު ބޭނުންވަނީ އާ ޕާޓީއެއް: ދުންޔާ

ރާއްޖޭގައި ނުގަވާއިދުން އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ފައިސާ ޗާޕުކުރަނީ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސަން: މެމްބަރު ޝިޔާމު

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަނީ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސަން: ޝިޔާމް

ރައްޔިތުން މިއަދު މިތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްނެތި ހަމަޖެހިގެން - ނާއިބު ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ގަބުރު ކޮންނާކަށް ނޫން، ތަރައްގީއާއެކު ކުރިއަށް ދާން: ސައީދު

ރައްޔިތުން އެދެނީ މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމުން ވެސް އާމްދަނީ ހޯދަން: އާމިރު

ޖީހާންގެ ރައްދު އިދިކޮޅަށް: މި ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުމުން ސަލާމަތް ކޮށްދިީފި

ބަޖެޓް އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްފިނަމަ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހޭނެ