ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވުން ލަސްވާތީ، އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ރަށުތެރޭގައި ކޮވިޑެއް ނެތް، އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެނީ ރައްޔިތުން އެދިގެން: ކިނބިދޫ ކައުންސިލް

ރާއްޖޭގައި މިއަދު ސަރުކާރެއް އޮތްކަމަކަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއްނުކުރޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ބެން އެންޑް ޖެރީއިން އިސްރާއީލަށް އައިސް ކްރީމް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި، ރައްޔިތުން ތުން ފިއްތާފަ

ރައްޔިތުން މިހާރު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރޭ: އޭކޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ބިމާބެހޭގޮތުން، ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންކޮޅަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެކަމުގައި ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވިގޮތަށް ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ބިމާގުޅޭ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވައިފި

އެހެން ޤައުމިއްޔަތެއް ގެންނަން އުޅޭ މީހަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަމްސީލެއް ނުކުރެވޭނެ: ޢަލީ ރަމީޒު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ބިމާބެހޭގޮތުން، ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންކޮޅަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެކަމުގައި ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމުގައި ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވައިފި