އިޤުތިޞާދު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން އަތަށް ފައިސާދީގެން އަތުލައިގެންނެއް ނޫން: ޣައްސާން

ރައީސް ޔާމީންގެ މެސެޖަކީ، ބާރުތައް އެއްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ނުކުތުން: ޑރ.ޖަމީލް

ސޭބޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އިސްލާމްވުން - އެހެންދީންތަކުގެ މީހުން އަދިވެސް ހީބިހިނަގާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު!

ރައްޔިތުން ރަތަށް އެރުމުން ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 40 އިންސައްތަ ކުޑަ ކޮށްފި

ފުރަބަންދަކަށް ދާނީތޯ ނޫނީ ނުދާނީތޯ ނިންމާނީ ރައްޔިތުން!

ކަރަންޓް ބިލްތައް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ރަތަށް!

2036ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ވެރިކަމުގައި ޕުޓިން ހުންނަވަން ރައްޔިތުން ތާޢީދު

ގާނޫނު އަސާސީއަށް ރައީސު ޕުޓިން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކަށް ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ތާއީދުކޮށްފި

ގާނޫނު އަސާސީއަށް ރައީސު ޕުޓިން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކަށް ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ތާއީދުކޮށްފި

ނިއު ނޯމަލް ކާމިޔާބުވާނީ ރައްޔިތުން އަމަލުކޮށްގެން، ދިވެހިން ބަސްއަހާނެ ކިޔަމަންތެރިވާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީން