ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް އެންޓިބަޔޮޓިކުން ފަސޭހަ ނުވާ މައްސަލަ އާންމުވެއްޖެ

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް އެންޓިބަޔޮޓިކުން ފަސޭހަ ނުވާ މައްސަލަ އާންމުވެއްޖެ

އެމްއެޗް370ގެ ބައެއް ފެންމަތިން ފެނުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެން ނުވާ ކަމެއް: އެބޮޓް

މަސައްކަތް ކުރާނީ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުވާ ގޮތަށް: މިނިސްޓަރު

ފިހާރައަކުން ބޭސް ފުޅިއެއް ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ މީހާ ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ނިންމައިފި

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ އޮފިސްތަކުގެ ނަންތައް އާންމުކޮށްފި

ފެރީ: ހުޅުމާލެ އަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު

ފެރީ: ހުޅުމާލެ އަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު

ފެރީ: ހުޅުމާލެ އަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު

އައިއޭއެސްގެ އިންޖިނިއަރެއްގެ ލައިސަންސް ބާތިލްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފި