އެއް އަހަރު ވެސް ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކާ އެކު ދިވެހިންތަކެއް ސީރިޔާއަށް ޖިހާދުކުރަން ގޮސްފި

18އަހަރު ނުވާ އަންހެން ކުއްޖާ ގޮވައިގެން ފިލިކަމަށް ބުނާ އިކްރާމް ވަނީ ސީރިޔާގައި

"ޖިހާދު"ގެ ހަމަލާތައް މިއިން ޒަމާނަކު ނުވާ ވަރަށް ވަރުގަދަވެއްޖެ

މުޒާހަރާ އަށް އެއްވި މީހުން މަރަން އަމުރު ކުރުމުގައި މުބާރަކް ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ތިނަދޫ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

މެންބަރުންގެ އަދަދު 85 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

އަހުސަން ބަޝީރު މަރާލި ކަމަށް ޝަހުމްގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ވާކަންތައްތައް ނުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވެ ރެކިވަޑައިގަތުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ނަޝީދު

ވާކަންތައްތައް ނުވާ ކަންތައް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ރެކިވަޑައިގަތުމުން ހައްލެއް ނުހޯދޭނެ - ނަޝީދު

ވަމުންދާ ކަންކަން ނުވާ ކަމަކަށް ހެދުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ނަޝީދު