ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އިލެކްޝަންސަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާ 700 ވަރަކަށް މީހުންގެ ތެރޭގައިވާ މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ނަމުގައި ވޯޓް ލެވިދާނެ: އިލެކްޝަންސް

ރުހުން ލިބިފައި ނުވާ ވަޒީރަކު ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުނުކުރުމަށް ގައުމީ ޕާޓީން ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބައެއް ދަތިތަކާ ހުރެ ބޭނުންވި ސްޕީޑްގައި ކަންކަން ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

އައިއެމްއެފުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރިކަން އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އެބަޔަކު ބޭނުން ކަމެއް ނުވާ ނަމަ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން: މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަދާކުރަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު މަތިން ހަނދާން ނުވާ މީހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހެއް ނޫން: ރައީސް

އެމްއެންބީސީގެ ހެދުން އެޅުމުގެ ގަވައިދު: ޖަހަންވާނީ އެހެން މީހުނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ސެންޓް! ނިޔަފަތީގައި ޖައްސަންވާނީ އެހެން މީހުނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ކުލަ!

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ބެހޭ މައްސަލާގައި ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިކަން އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ހިޔާލުހޯދުމުގެ ވޯޓުގައި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތުގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަ އިލެކްޝަންސުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އުތީމުގައި ހިނގި މަރުގެ ހާދިސާ: އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ރަށުގެ ބަޔަކު ކައުންސިލަރަށް ހަމަލާދީފި