ފެރީ: ހުޅުމާލެ އަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު

ފެރީ: ހުޅުމާލެ އަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު

އައިއޭއެސްގެ އިންޖިނިއަރެއްގެ ލައިސަންސް ބާތިލްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފި

ކެނަބިހުގެ ދައުވާ ޖާބިރުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ހުސް ނުވާ އާސަންދަ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހުސް ނުވާ އާސަންދަ މާދަމާ ތައާރަފް ކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް

ގަމަށް ގެންދިޔަތާ ހަތަރު މަސް ނުވާ ކާރެއްގައި ރޯކޮށް އަންދާލައިފި

ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުބެލޭނެ: ހައި ކޯޓު

ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުބެލޭނެ: ހައި ކޯޓު

ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުބެލޭނެ: ހައި ކޯޓު