އެމްއޭސީއެލްގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރާނީ މުވައްޒަފުންނަށްް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: އާދިލް

އެމްއޭސީއެލްގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރާނީ މުވައްޒަފުންނަށްް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: އާދިލް

އަޕްޑޭޓް ނުވާ ނޫސްތަކުން ވޯޓުލާ މައްސަލަ ބަލަނީ

މަދުން ވޯޓު ދިނަސް ވޯޓު ބާތިލް ނުވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

މަދުން ވޯޓު ދިނަސް ވޯޓު ބާތިލް ނުވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ސާވިސް ޗާޖް: މަގުސަދު ހާސިލް ނުވާ ހަރަދެއް!

މިއީ ބޮޑެތިވާން ބޭނުން ނުވާ ބައެއް

ތަދު އިހުސާސް ނުވާ ފަސް އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއް

މަގުސަދު ހާސިލް ނުވާ ބޮޑު ޒިންމާއެއް!

އެސްއޯއެފް ޝަރީއަތަށް ހާޒިރު ނުވާ ނަމަ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގަން ނިންމައިފި