ދައުވާ ރައްދު ނުވާ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ފައިސާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމެއް ބާތިލްކޮށްފި

އާއްމުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށް ވެހިކަލް ޕާކުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާއްމުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށް ވެހިކަލް ޕާކުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާއްމުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށް ވެހިކަލް ޕާކުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ފަހު ކުރަން ނުވާ ކަންތައްތައް

ބަނޑުދިޔާވުމުން ކާން ނުވާ ތަކެތި ހުރޭ!

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރަން ލަފައެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ޖަލީލު ވިދާޅުވި: ފަރުހަތު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރަން ލަފައެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ޖަލީލު ވިދާޅުވި: ފަރުހަތު

ނަޝީދާއި ދޭތެރޭ އަމަލުކުރަންވާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް: އީޔޫ

ޑޮކްޓަރުން ބުނަނީ ނަޝީދަށް އަނިޔާ ވެފައި ނުވާ ކަމަށް: ޕޮލިސް