ރައްޔިތުން ދަރަނިވާ ވަރަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގައިފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިގްތިސާދީ ގޮތުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހަރަކާތްތެރި ނުވާ 000' 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު