މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ފޯނަކާއި ފައިސާތަކެއް ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރްޞަތު ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުދިން ފެނުމުން ފޮޓޯ އާންމު ނުކުރަން އެދެފި

ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުދިން ފެނުމުން ފޮޓޯ އާންމު ނުކުރަން އެދެފި

ފިލައިގެން އުޅުނު 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ހޯދާ އާއިލާއާއި ހަވާލުކޮށްފި

އުދާސްގެއިން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޯއައިސީ، ހަޤީޤަތް ހޯދާ ދިރާސާކުރުމަށް މިޔަންމާއަށް