އޭވައިލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އީގަލްސް ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

އެމެރިކާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ބެލްޖިއަމް ކުއާޓާފައިނަލަށް

އެމެރިކާ ކީޕަރުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ބެލްޖިއަމް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތައް އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް، ނަން ‏‏ހުށަހަޅަން މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ނައިޖީރިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ފްރާންސް ކުއާޓާފައިނަލަށް

މެކްސިކޯގެ މައްޗަށް ފަހު ވަގުތު ކުރި ހޯދާ ނެދަލޭންޑްސް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީގައި ޗިލީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ބްރެޒިލް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ނައިޖީރިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އާޖެންޓީނާ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަޔަށް