ކުޅިވަރުގައި ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުން ވެސް މުހިންމު: ރައީސް ޔާމީން

ސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އާރސެނަލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާޒިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ މޮޅަކުން ދެވަނަ ބުރު ނިއުއިން ފަށައިފި

އިރާޤުގައި އިޢުލާންކުރި ޚިލާފަތުގައި އިތުރަށް ހޯދާ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ: ޝައިޚް ނިޝާން

ސުކޫލަކުން ވަގަށް ނެގި ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިޒްރޭލުން އަނެއްކާވެސް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ހޯދާ ސުކޫލަކަށް ހަމަލާ ދީފި

ވަގަށްނެގި ފައިސާ 17 މިނެޓް ތެރޭ ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބަސްބުނުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންޖެހ

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫންގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަން ފަށައިފި