ދަރިވަރުން ހޯދާ ނަތީޖާ އަށް ސްކޫލްތަކުން ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

ދަރިވަރުން ހޯދާ ނަތީޖާއަށް ސްކޫލުން ޒިންމާވުމުގެ ސަގާފަތެއް އަށަގަންނުވަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާއިދުތައް

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޖެމެއިކާގެ މައްޗަށް ފްރާންސް ކުރި ހޯދާ ހިތްހަމަޖެހިލައިފި

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު އެވަޓަންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ޗެލްސީ ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލައިފި

ފަހަތުން އަރާ ވެލެންސިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ނިއު އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ބާންލީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފެށުން ޗެލްސީން ރަނގަޅުކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބަޔާންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ޖަރުމަނު ސުޕަރ ކަޕް ޑޯޓްމަންޑް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކުޅިވަރުގައި ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުން ވެސް މުހިންމު: ރައީސް ޔާމީން