ޕެނަލްޓީީގައި ކޮލަމްބިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ، އާޖެންޓީނާ ސެމީއަށް

ތޮއްޑޫގައި ދަނޑު ހައްދަން ބިން ކުއްޔަށް ދީގެން އަހަރަކު މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހޯދާ

މަހިބަދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ، ވިކްޓްރީ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

މަސައްކަތުން ހޯދާ އާމުދަނީ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަމަލާދޭ މީހުން ހޯދާ ހައްގު އަދަބު ދޭނަން: ޑީޖޭއޭ

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހާ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެއްޖެ

މީރާގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ބުނެ ފިހާރަތަކަށް ވަދެ މައުލޫމާތު ހޯދާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

މުސާރަ ދެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ، ދަތިވާ މުއައްޒިފުން އެހެން ގޮތެއް ހޯދާ: ވިލާ

މަންދޫ ހެލްތު ޕޯސްޓުގެ ތިޖޫރީ ހޯދާ ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްއެޗް370 ހޯދާ ޓީމަށް ކަނޑުއަޑީގައި އޮތް ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ، އެކަމަކު އެއީ އެމްއެޗް 370 އެއް ނޫން