ވޮލީބޯލް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް: އެމްއެސް އާއި ވިޝަންގެ މެޗުން މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

އެމްޑީޕީ ބާޒާރު މާދަމާ ހަވީރު އުސްފަސްގަނޑުގައި ފަށަނީ

ކަނޑުމަތީގެ ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކައިރިން ފަށަނީ

"ހަވީރު"ގެ ލޯކަލް އެޑިޓަރު އިސްމާއިލަށް ގައުމީ އިނާމު

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑުން ގުޅި އަށް ބޮޑު އީދެއް

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑުން ގުޅި އަށް ބޮޑު އީދެއް

ބާސްކެޓް: މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ކްލަބް ސްޓެޓިކްއަށް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު!

"ހަވީރު" ގެ އުފެއްދުންތައް ކޮޕީކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި