ހަވީރު އޮންލައިނުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ "ރެސިޕީ" ސެކްޝަނެއް ހަދައިފި

އާތު އަވާ 2009: ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 00: 4 ން އެ ރޭ 00: 12 އަށް ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ވެބް ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި ހަވީރު އޮންލައިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008 ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިބި އެހެން ރަށްރަށު މީހުންގެ ވޯޓު ލުން ހަވީރު ހަތަރަކަށް ފަސްކޮށްފި

ހަވީރު ޔޫރޯ ފޮތް މިއަދު ނެރެނީ

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2007 އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އަލީ އަޝްފާގު.

ބައުންސް 2007 މިރޭ ހަވީރު އޮންލައިނުން ވަގުތުން އޯޑިއޯކާސްޓްކުރާނެ

ހަވީރު އޮންލައިން ޕޯލްގެ ނަތީޖާ: ދަރުބާރުގޭގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް އަޅަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ

ހަވީރު އޮންލައިން ޕޯލްގެ ނަތީޖާ: ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ވަނީ ވޯކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަން މީހުން ދ

މި އަހަރުގެ ހަވީރު އެޓޯލްސް ސްކޯލާޝިޕަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ޝަހުދާ ހޮވިއްޖެ