އުތީމު ހެލްތު ސެންޓަރު އައު އިމާރާތާއި، ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ރައީސްގެ ވައުުދު ބާރަށަށް: ސްކޫލް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް، މަގުތައް ހަދައިދޭނަން

ދިރާގު ބެކް ޓު ސްކޫލް ކެމްޕެއިނާ އެކު ހާއްސަ އޮފާތަކެއް

ދިރާގު ބެކްޓު ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން: ފޮތް ކަވަރު ޝެއަރކޮށްގެން 5 ފަރާތަކަށް 1000 ރުފިޔާގެ ސްޓޭޝަނެރީ ވައުޗަރެއް

ދިރާގުން ވެސް ދިރާސީ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް 'ބެކް ޓު ސްކޫލް' ކެމްޕޭނެއް

ދިރާގުން ބެކް ޓު ސްކޫލް ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދިރާގުން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބުން ލީން ސްޓާޓްއަޕް މޯލްޑިވްސް ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި މޮބައިލް ލެޖެންޑްސް ކޮންކުއެސްޓް، ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި ދިރާގުން މަމްސް އެއިޑްގެ “ބެކް ޓު ސްކޫލް” ޕްރޮގުރާމަށް އެހީތެ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކެއް ބުރުގާ ނާޅާ ތިބުމުން ބަހަކަށް ނޭރުވި

ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ތާރު އަޅައި ސްކޫލް ހުޅުވަން ވާއިރަށް ނިމެނޭ: އަކްރަމް