ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

ހުޅުމާލެ 2 ގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ކޯޑް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ އަލްގޯރިދްމިކްސް ސްކޫލް ރާއްޖޭގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި

ސްކޫލް ޕްރޮގްރާމް އޮން ރީފް ރިސްޓޯރޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ލަސްކުރީ ސްކޫލްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން: ކައުންސިލް

ހެލްތް ޕްރޮމޯޓިންގް ސްކޫލް ކޮންފަރެންސުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ: ނައިބު ރައީސް

ހެލްތް ޕްރޮމޯޓިންގް ސްކޫލް ކޮންފަރެންސުން ދަރިވަރުންނަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ: ނައިބު ރައީސް

ހެލްތް ޕްރޮމޯޓިންގް ސްކޫލް ކޮންފަރެންސަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގުނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކޮންފަރެންސެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

ހެލްތް ޕްރޮމޯޓިންގް ސްކޫލް ކޮންފަރެންސުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ: ނާއިބު ރައީސް

"އެގްރޯނެޓް، ސްކޫލް ގާޑަނިންގ" ޕްރޮގްރާމަށް 11 ސްކޫލަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިފި