މަސައްކަތް ފަށައި ނުނިމިހުރި ސްކޫލް ޢިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް މިއަންނަ އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް މުއިއްޒު

ހުއްޓިފައި ހުރި ގިނަ ސްކޫލް އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފެށޭނެ: ރައީސް

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް

ސްކޫލް ބަންދާ އެކީ ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ހަމަދު ބަލިކޮށް، ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތަށި އުފުލާލައިފި

އުއްމީދަކީ ސްކޫލް ޓާރމް ފެށުމުގެ ކުރިން އަމިނީ މަގު ބޭނުން ކުރަން ފެށުން: ޑރ. މުއްތަލިބު

އަމީނީ މަގުގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުޅާކޮށް، ސްކޫލް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުޅުވާލަނީ

ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ!

ސްކޫލް ބަންދުގައި މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ!

​އިންޓަރ އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފައިނު ސްކޫލް ހޯދައިފި