ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފުޓްބޯލް ސްކޫލް ނިންމާ އެތަން ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް

ހުޅުމާލޭ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19: ކުމުންދޫން މާސްކު ހުސްވެ، ސްކޫލް ސްޓާފުން މާސްކު ފަހަނީ

ވަގުތީ ހިޔާގެ ގޮތުގައި، އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ އިތުރުން ރެހެންދި ސްކޫލާއި ގާޒީ ސްކޫލް ހަމަޖައްސައިފި

ޣާޒީ ސްކޫލާއި ރެހެންދި ސްކޫލް ވަގުތީ ހިޔާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި

"ހައި ސްކޫލް މިއުޒިކަލް" ކާސްޓް ރީޔޫނިއަންއަކަށް

ފައިނު ސްކޫލް ޕްރިފެކްޓް ބޯޑުން ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ދިރާގުން 1 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ދެނީ

ކޮވިޑް-19: ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ދެނީ

ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުނަނަށް ދިރާގުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް