ޕޮޒިޓިވްވި ރެހެންދި ސްކޫލް ކުދިންނާ ޓީޗަރު ސްކޫލަކަށް ނުދޭ

ފެހެންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފެރީ ހަވާލުކޮށްފި.

އިންޑީއާގެ އެހީގައި ފެހެންދުއަށް ދޭ ސްކޫލް ފެރީ ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ފެހެންދޫ ސްކޫލް ފެރީ: ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނެވެރިންގެ އުނދަގޫ ދުވަސްތައް ނިމުމަކަށް

ކެޕްޓަން މޯލްޑިވްސް: ޖާރސީ އާއި ސްކޫލް ކުދިންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމްގެ އިތުރުން މިހާރު ހެޔޮ އަގުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު މާސްކުވެސް!

ޕްރީ ސްކޫލް ފީއާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިން ރަތަށް

ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސްކޫލް މާހައުލު ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ސްކޫލުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ: ޝިފާ

ސްކޫލް ވޯކްވޭ ހިޔާކުރުން: ދަރިވަރުން އަލުން ސްކޫލަށް ދާއިރު ނޭކުރެންދޫ ބެލެނިވެރިން ދޭ ހަދިޔާ!

ސްކޫލް ކުދިންގެ މާސްކްގައި ލޯގޯއެއް، ޑިޒައިނެއް ހުރެގެން ނުވާނެ.