700 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ކަމަށް ބުނި، ސިޔާސީ މަގާމުތައް 3510 އަކަށް އަރައިފި! މި މީހުންނަށް ދޭ މުސާރަ އިން އެކަނި، އަހަރަކަށް 200 އަށް ވުރެ ސްކޫލް ނުވަތަ މިސްކިތް ރަށް ރަށުގައި އެޅޭނެ!

ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އެޅީ ހުއްދަ ނުނަގާ އޮތީމަ ސްކޫލް ރައްކާތެރިކުރަން: ފުލުހުން

މި އަހަރު މިހާތަނަށް ސްކޫލް މާހައުލުގައި ގަނާ ކުރުމުގެ 26 މައްސަލައެއް

35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ޕެކޭޖު ތައާރަފުކޮށް، ހޮސްޕިޓަލުން ސްކޫލް ހެލްތު ސްކްރީނިން ހެދޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ގާފަރު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސިހުރު ހަދާފައިވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ސްކޫލް ޓެސްޓު އަވަސްކުރުމަކީ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ނިންމުމެއް

އިތުރު 6 ސްކޫލް ހުޅުމާލެއަށް ބޭނުންވޭ: ވަޒީރު

ހުޅުމާލެއަށް މިހާރުވެސް އިތުރު 6 ސްކޫލް ބޭނުންވޭ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ހުޅުމާލެއަށް އިތުރު 6 ސްކޫލް ބޭނުންވޭ: ވަޒީރު

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުން އިމާމުވެ ހުކުރުކޮށްފި