ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އޭލެވެލްއަށް ވަނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ހިންގަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސުކޫލް "ހުރަވީ ސްކޫލް" ހުޅުވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ބިނާކޮށްދެއްވި ހުރަވީ ސްކޫލް ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ހުރަވީ ސްކޫލް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް ، ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސްކޫލް ކްރިކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދާއިމީ ދެ ކޯޗުން އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ - ކްރިކެޓް ބޯޑް

100 އިންސައްތަ ދިވެހި ޓީޗަރުންނާއެކު ހުރަވީ ސްކޫލް ހުޅުވައިފި