ބޭރުގެ މާކެޓުގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްކޫލް ވިއްކަނީ

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

"ސޭފް ސްކޫލް ޑެކްލަރޭޝަން" ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ފެހެންދޫ ކުދިން ގޮއިދޫއަށް ކިޔަވަންދާން ހުރަހެއްނެތް: ގޮއިދޫ ސްކޫލް

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް 35،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މެއިންޓެނެންސް ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ފްލައިން ސްކޫލް ޖޫރިމަނާކުރީ 35،000 ރުފިޔާއިން

އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލް 35,000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޓޫޓީ އިންޖީނުގެ ސްޕީޑުގައި ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ ހައްލު ނުވާނެ